Portal Transparència

Modificacions pressupostàries

Economia i Finances > Modificacions pressupostàries

Data actualització: 17/12/2019

Els  crèdits i les previsions inicials dels estats de despeses i ingressos dels Pressuposts Generals de la Comunitat Autònoma que aprova el Parlament de les Illes Balears poden ser objecte de  modificacions pressupostàries.

Segons el que estableix la normativa,  poden ser de distints tipus: transferències,  suplements de crèdit,  ampliacions de crèdits, generacions, rectificacions, incorporacions, incorporacions per aplicació de romanents o crèdits extraordinaris.

Totes aquestes modificacions són competència de l'Executiu, tret dels crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, que són competència del Parlament autonòmic.

Les  modificacions de crèdit consten en el Compte General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en l'apartat corresponent. En relació al Compte de 2018, podeu consultar-ho en els següents apartats:

 • Administració General CAIB

- Modificacions de crèdit

 • Servei de Salut de les Illes Balears

- Modificacions de crèdit

 • Agència Tributària de les Illes Balears

- Modificacions de crèdit

 • Podeu consultar-ho  de la mateixa forma en els Comptes aprovats d'anys anteriors:

-Compte general 2017

- Compte general 2016

Compte general 2015

- Compte general 2014

- Compte general 2013

- Compte general 2012

- Compte general 2011

- Compte general 2010

- Compte general 2009

- Compte general 2008

 • També podeu consultar les lleis de concessió de crèdits extraordinaris o de crèdits suplementaris a continuació:

- DECRET LLEI 3/2018, DE 29 D'OCTUBRE, DE CONCESSIÓ D’UN CRÈDIT EXTRAORDINARI PER ATENDRE DESPESES INAJORNABLES DERIVADES DE LES INUNDACIONS PROVOCADES PER LES FORTES PLUGES DEL DIA 9 D’OCTUBRE DE 2018 A LA COMARCA DE LLEVANT DE MALLORCA, AMB CÀRREC ALS PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS PER A L’ANY 2018

- BOIB núm. 135 de dia 30 d'octubre, pàgina 36370

- BOIB núm. 145 de dia 20 de novembre, pàgina 39068

- BOPIB núm. 168 de dia 30 de novembre, pàgina 9613

- Expedient de tramitació parlamentària [09-2018/DLEX-0003]

- DECRET LLEI 4/2018, DE 23 DE NOVEMBRE, DE CONCESSIÓ DE CRÈDITS SUPLEMENTARIS PER ATENDRE DESPESES INAJORNABLES DERIVADES DE SENTÈNCIES JUDICIALS PENDENTS DE PAGAMENT EN L’ÀMBIT DE LA LLEI 4/2008, DE 14 DE MAIG, DE MESURES URGENTS PER A UN DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL SOSTENIBLE A LES ILLES BALEARS, AMB CÀRREC ALS PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS PER A L’ANY 2018, I DE MODIFICACIÓ DEL DECRET LLEI 2/2018, DE 18 D’OCTUBRE, PEL QUAL S’ESTABLEIXEN AJUDES I ALTRES MESURES URGENTS (BOIB núm. 147 de 2018). Tramitació de la convalidació en el Parlament de les Illes Balears en tràmit.

- LLEI 3/2016, DE 6 D'ABRIL, DE CRÈDIT EXTRAORDINARI PER A SUBVENCIONS ELECTORALS

BOPIB núm. 40 de dia 8 d'abril, pàgina 1709

BOIB núm. 46 de dia 12 d'abril, pàgina 10059

BOE núm. 105 de dia 2 de maig, pàgina 29398

Expedient de tramitació parlamentària [9-2016/GLEX-0003]

LLEI 1/2012, DE 15 DE MARÇ, DE CRÈDIT EXTRAORDINARI PER A SUBVENCIONS ELECTORALS

BOPIB núm. 39 de dia 23 de març, pàgina 1654

BOIB núm. 46 de dia 29 de març, pàgina 5

BOE núm. 105 de dia 2 de maig, pàgina 33144

Expedient de tramitació parlamentària [8-2012/GLEX-0002]

 • Normativa

  - Llei 14/2018, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma per a l'any 2019

  - Llei 13/2017, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018

  - Llei 18/2016, de 29 de desembre, de Pressuposts Generals de la Comunitat Autònoma de les illes Balears per a l'any 2017 (BOIB núm. 164, de 31 de desembre de 2016)

    - Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 8, de 15 de gener de 2015). Versió consolidada.