Portal Transparència

Data d’actualització: 01/06/2023

El Govern de les Illes Balears, en un ferm compromís per la transparència, publica les retribucions dels càrrecs directius i del personal eventual de l’actual legislatura, així com els gràfics de distribució per gènere.

En aquesta pàgina trobareu les retribucions anuals dels membres del Govern de les Illes Balears, dels alts càrrecs, inclosos els dels òrgans unipersonals de direcció dels ens del sector públic instrumental (amb separació entre els organismes autònoms, Ib-Salut i resta d’ens) i del personal eventual.

Les persones que ocupen aquests càrrecs i llocs tenen dret també, si escau, a altres complements que es detallen als documents annexes.

En els enllaços següents podeu descarregar els documents amb els nomenaments i les seves retribucions brutes anuals i, quan pertoqui, les retribucions variables, la indemnització per residència i la retribució d’origen dels:

 > Aquesta informació sobre les RETRIBUCIONS DELS CÀRRECS DIRECTIUS I DEL PERSONAL EVENTUAL (ACTUALITZADA) de l'actual legislatura es troba tota recollida en un mateix document en full de càlcul open document (LibreOffice/OpenOffice)

La podeu consultar aqui:  Full de càlcul

Podeu consular les dades històriques de les retribucions dels càrrecs directius i del personal eventual en els següents fulls de càlculs actualitzats a les següent dates:


NOTES EXPLICATIVES

Annex normatiu

Històric Retribucions Legislatura 2015 - 2019