Portal Transparència

Encàrrecs de gestió a altres òrgans o entitats de dret públic

Contractes, Convenis i Subvencions > Encàrrecs > Encàrrecs de gestió a altres òrgans o entitats de dret públic


AVíS: Aquesta pàgina està essent actualitzada i reestructurada amb els canvis derivats de la nova estructura del Govern.


ENCÀRRECS DE GESTIÓ A ALTRES ÒRGANS O ENTITATS DE DRET PÚBLIC                                                                                                       Data d'actualització: 15/06/2022

Els encàrrecs de gestió són un procediment mitjançant el qual un òrgan administratiu pot encarregar la gestió d'activitats de caràcter material, tècnic o de serveis a altres òrgans o entitats de Dret Públic de la mateixa o de diferent administració, inclosos altres ens públics dependents d'aquesta, per raons d'eficàcia o quan no es posseeixin els mitjans tècnics apropiats per dur-les a terme, sempre que es tracti d'activitats o actuacions que pel seu contingut siguin alienes a la legislació de contractació pública, i sense que es transfereixi la titularitat de la competència.

L'encàrrec es formalitzarà per acord exprés dels òrgans o de les entitats que intervinguin i requereix la seva íntegra publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Estan regulades a l'article 11 de la Llei 40/2015, de 1 de octubre, de règim jurídic del Sector Públic i a l'article 30 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

A continuació podeu accedir a les encomanes realitzades per les conselleries durant l'actual legislatura.

6.3.1