Portal Transparència

Dades estadístiques en matèria de contractació

Contractes, Convenis i Subvencions >Contractes > Dades estadístiques en matèria de contractació

Data actualització: 15/02/2024

La Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, disposa en el paràgraf segon de l'article 8.1 a que s'han de publicar dades estadístiques sobre el percentatge en volum pressupostari de contractes adjudicats mitjançant cadascun dels procediments que preveu la legislació de contractes del sector públic.

A continuació es recullen les dades estadístiques corresponents a l'activitat contractual dels òrgans de contractació de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i del seu sector públic instrumental dels anys 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 i 2023. Aquesta informació ha estat extreta de la Plataforma de Contractació del Sector Públic, ja que des del 24 de juliol de 2017 tota l'activitat de contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental es publica a la Plataforma. Al final de la pàgina trobareu els informes d'anys anteriors.

 

DADES ESTADÍSTIQUES DE L'ANY 2023

Dades per conselleries        Dades per ens del sector públic        Feis la vostra cerca estadística(full de càlcul LibreOffice)      

Procediment d'adjudicació Nombre de contractes Import d'adjudicació
(amb IVA inclòs)
Contracte menor 1197 177.869.978,26 €
Derivat d'acord marc 1509 436.646.454,83 €
Negociat amb publicitat 25 21.266.237,55 €
Negociat sense publicitat 1465 548.666.696,93 €
Obert 5437 2.699.300.395,02 €
Obert simplificat 2401 132.758.066,64 €
Restringit 38 4.799.876,89 €
Concurs de Projectes 2 2.900,00 €
Altres 3 178.293,04 €
Licitació amb negociació 1 447.351,39 €
Procediment amb negociació 2 32.914,00 €
Total 22.860 4.021.969.164,55 €

 % sobre l'import total d'adjudicació (amb IVA inclòs)

Gràfica contractes per procediment d'adjudicació (2022)

Tipus de tramitació Nombre de contractes Import d'adjudicació
(amb IVA inclòs)
Ordinària 21933 3.727.510.762,64 €
Urgència 503 200.619.854,02 €
Emergència 424 93.838.547,89 €
Total 22.860 4.021.969.164,55 €

 % sobre l'import total d'adjudicació (amb IVA inclòs)


Vegeu nota metodològica

 

DADES ESTADÍSTIQUES DE L'ANY 2022

Dades per conselleries        Dades per ens del sector públic        Feis la vostra cerca estadística(full de càlcul LibreOffice)      

Procediment d'adjudicació Nombre de contractes Import d'adjudicació
(amb IVA inclòs)
Contracte menor 1.840 22.324.467,78 €
Derivat d'acord marc 217 76.967.379,59 €
Negociat amb publicitat 3 99.091,68 €
Negociat sense publicitat 306 136.074.232,23 €
Obert 823 947.543.441,35 €
Obert simplificat 551 33.667.437,46 €
Restringit 6 528.762,26 €
Altres 3 178.293,04 €
Total 3.749 1.217.383.105,39 €

 % sobre l'import total d'adjudicació (amb IVA inclòs)

Gràfica contractes per procediment d'adjudicació (2022)

Tipus de tramitació Nombre de contractes Import d'adjudicació
(amb IVA inclòs)
Ordinària 3629 1.197.027.445,39 €
Urgència 78 18.841.212,96 €
Emergència 42 1.514.447,04 €
Total 3.749 1.217.383.105,39 €

 % sobre l'import total d'adjudicació (amb IVA inclòs)


Vegeu nota metodològica

 

DADES ESTADÍSTIQUES DE L'ANY 2021

Dades per conselleries        Dades per ens del sector públic        Feis la vostra cerca estadística(full de càlcul LibreOffice)      

Procediment d'adjudicació Nombre de contractes Import d'adjudicació
(amb IVA inclòs)
Contracte menor 1.329 54.786.231,37 €
Derivat d'acord marc 123 39.535.589,25 €
Negociat amb publicitat 4 131.869,29 €
Negociat sense publicitat 223 62.211.288,56 €
Obert 798 243.437.519,34 €
Obert simplificat 434 24.662.170,89 €
Restringit 2 741.587,58 €
Total 2.913 425.506.286,28 €

 % sobre l'import total d'adjudicació (amb IVA inclòs)

Tipus de tramitació Nombre de contractes Import d'adjudicació
(amb IVA inclòs)
Ordinària 2.777 386.588,580,44 €
Urgència 106 37.765.283,55 €
Emergència 30 1.152.422,29 €
Total 2.913 425.506.286,28€

 % sobre l'import total d'adjudicació (amb IVA inclòs)


Vegeu nota metodològica

 

DADES ESTADÍSTIQUES DE L'ANY 2020

Dades per conselleries        Dades per ens del sector públic        Feis la vostra cerca estadística(full de càlcul LibreOffice)      

Procediment d'adjudicació Nombre de contractes Import d'adjudicació
(amb IVA inclòs)
Contracte menor 1.322 16.942.289,92 €
Derivat d'acord marc 224 41.855.893,23 €
Negociat amb publicitat 3 53.873,77 €
Negociat sense publicitat 362 124.242.373,55 €
Obert 677 193.962.140,10 €
Obert simplificat 347 19.245.657,53 €
Restringit 6 1.435.628,55 €
Sense especificar 1 447.351,39 €
Total 2.942 398.185.208,04 €

 % sobre l'import total d'adjudicació (amb IVA inclòs)

Gràfica contractes per procediment d'adjudicació (2020)

 

Tipus de tramitació Nombre de contractes Import d'adjudicació
(amb IVA inclòs)
Ordinària 2.569 298.760.825,73 €
Urgència 46 9.312.894,28 €
Emergència 327 90.111.488,03 €
Total 2.942 398.185.208,04 €

 % sobre l'import total d'adjudicació (amb IVA inclòs)

Gràfica contractes per tipus de tramitació (2020)


Vegeu nota metodològica

 

DADES ESTADÍSTIQUES DE L'ANY 2019

Dades per conselleries       Dades per ens del sector públic       Feis la vostra cerca estadística(full de càlcul LibreOffice)      

Procediment d'adjudicació Nombre de contractes Import d'adjudicació
(amb IVA inclòs)
Contracte menor 1.470 16.292.446,51 €
Derivat d'acord marc 179 12.281.172,97 €
Negociat amb publicitat 2 19.349.710,88 €
Negociat sense publicitat 99 88.290.346,48 €
Obert 744 874.493.573,17 €
Obert simplificat 312 18.774.450,64 €
Restringit 6 453.255,55 €
Total 2.812 1.029.934.956,20 €

 % sobre l'import total d'adjudicació (amb IVA inclòs)

Gràfica contractes per procediment d'adjudicació (2019)


Vegeu nota metodològica

 

DADES ESTADÍSTIQUES DE L'ANY 2018

Dades per conselleries       Dades per ens del sector públic       Feis la vostra cerca estadística(full de càlcul LibreOffice)      

Procediment d'adjudicació Nombre de contractes Import d'adjudicació
(amb IVA inclòs)
Contracte menor 2.432 24.660.899,17 €
Derivat d'acord marc 372 64.481.596,54 €
Negociat amb publicitat 7 1.442.995,89 €
Negociat sense publicitat 121 52.960.888,04 €
Obert 785 232.412.534,60 €
Obert simplificat 152 8.398.642,77 €
Restringit 10 1.362.609,51 €
Total 3.879 385.720.166,52 €

 % sobre l'import total d'adjudicació (amb IVA inclòs)

Gràfica contractes per procediment d'adjudicació (2018)


Vegeu nota metodològica

 

DADES ESTADÍSTIQUES D'ANYS ANTERIORS

Prèviament a l'any 2018, el Govern de les Illes Balears elaborava uns informes anuals als quals podeu accedir a continuació: