Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

29/12/2017

Llei 13/2017, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018

HISENDA I PRESSUPOSTS

BOIB núm. 160 Ext. de 2017

Afectada per:

Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l’Estat – Comunitat Autònoma de les Illes Balears en relació amb la Llei de les Illes Balears 13/2017, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2018 BOIB núm. 51 de 2018

Llei 6/2018, de 22 de juny, per la qual es modifiquen diverses normes de l’ordenament jurídic de les Illes Balears en matèria de turisme, de funció pública, pressupostària, de personal, d’urbanisme, d’ordenació farmacèutica, de transports, de residus i de règim local, i s’autoritza el Govern de les Illes Balears per aprovar determinats textos refosos BOIB núm. 78 de 2018

Per a més informació podeu descarregar el següent document