Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

NORMATIVA AUTONÒMICA

Repositori normatiu autonòmic (1983-2018)


La base de dades Normativa Autonòmica és un repositori normatiu de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que recopila, amb les seves modificacions, totes les lleis i tots els decrets promulgats des de l'any 1983 fins a l'actualitat, en la seva versió en català. Disposa d'un cercador que permet localitzar les lleis i els decrets mitjançant alguna de les opcions següents:

—   Per l'any en què es varen dictar.

—   Per títol o número de norma. [+]

—   Per camp temàtic. [+]

—   Per terme exacte.

norma_autom.jpg

NORMATIVA AUTONÒMICA

El repositori és un instrument amb pretensió d'exhaustivitat, en què consta la totalitat de la normativa. Per aquest motiu, i a efectes sistemàtics, la informació es classifica i s’identifica visualment de la manera següent:

ico_verde.gif Normes vigents
ico_rojo.gif Normes derogades
ico_amarillo.gif Normes considerades fora d'ús o de vigència limitada
ico_azul.gif Decrets del/de la president/a

 

Darreres actualitzacions

17/03/2018 Decret 6/2018, de 16 de març, pel qual es modifica el Decret 37/2015, de 22 de maig, d’aprovació dels Estatuts del Servei d’Ocupació de les Illes Balears
09/03/2018 Decret 5/2018, de 9 de març, de nomenament de vocal a la Junta Electoral de les Illes Balears
05/03/2018 Llei 1/2018, de 5 de març, de cossos i escales propis del Consell Consultiu de les Illes Balears

Veure totes