Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

NORMATIVA AUTONÒMICA

Repositori normatiu autonòmic (1983-2018)


La base de dades Normativa Autonòmica és un repositori normatiu de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que recopila, amb les seves modificacions, totes les lleis i tots els decrets promulgats des de l'any 1983 fins a l'actualitat, en la seva versió en català. Disposa d'un cercador que permet localitzar les lleis i els decrets mitjançant alguna de les opcions següents:

—   Per l'any en què es varen dictar.

—   Per títol o número de norma. [+]

—   Per camp temàtic. [+]

—   Per terme exacte.

norma_autom.jpg

NORMATIVA AUTONÒMICA

El repositori és un instrument amb pretensió d'exhaustivitat, en què consta la totalitat de la normativa. Per aquest motiu, i a efectes sistemàtics, la informació es classifica i s’identifica visualment de la manera següent:

ico_verde.gif Normes vigents
ico_rojo.gif Normes derogades
ico_amarillo.gif Normes considerades fora d'ús o de vigència limitada
ico_azul.gif Decrets del/de la president/a

 

Darreres actualitzacions

11/01/2019 Decret 1/2019, d’11 de gener, regulador de la Comissió per a les Reclamacions d’Accés a la Informació Pública
10/01/2019 Decret 1/2019, de 10 de gener, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es nomena personal eventual de la Presidència de les Illes Balears
28/12/2018 Llei 14/2018, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019

Veure totes