Portal Transparència

Despeses en relació amb la Covid-19

Transparència per sectors > Transparència en sanitat > Trasparència i Covid-19 > Despeses en relació amb la Covid-19

 

La web “Com i en què gasta el Govern de les Illes Balears” actualitza trimestralment, la informació pressupostària en general i, entre d’altres la relativa al programa “413G” per “Accions Públiques relatives al Covid-19”, creat per canalitzar les despeses en aquesta matèria, sense perjudici que també es puguin realitzar despeses per fer front a aquesta crisi des d’altres partides existents en el Pressupost inicial i que no es reflecteixen aquí.

En què es gasta? (trimestral)Web "Com i en què gasta el Govern"       Com es gasta? (trimestral)Web "Com i en què gasta el Govern"       Qui ho gasta? (trimestral)Web "Com i en què gasta el Govern"

 

Per ampliar aquesta informació, podeu veure l'estat detallat de les despeses a càrrec del programa pressupostari 413G a dia 02/07/2020, així com consultar uns fulls de càlcul amb l’actualització mensual (la darrera del 30/04/2021) de l'execució d'aquest programa, tant de l’Administració General de la CAIB (incloent els organismes autònoms) com del Servei de Salut, clicant en els quadres següents:

En què es gasta? (mensual)Fulls de càlcul       Com es gasta? (mensual)Fulls de càlcul       Qui ho gasta? (mensual)Fulls de càlc

Nota 1: Les dades d'execució publicades aquí, són dades no consolidades. Podeu consultar dades d'execució consolidades a pressupostsillesbalears.cat

Nota 2: Es mostra la informació funcional en "En què es gasta?", l'econòmica en "Com es gasta?" i l'orgànica en "Qui ho gasta?"