Portal Transparència

 

El Govern Obert és una nova manera d'actuar mitjançant la qual les Administracions Públiques, a través de Plans d'Acció, ofereixen informació sobre el que fan amb transparència, rendeixen comptes, promouen la participació i tenen en compte l'opinió dels ciutadans en la gestió dels assumptes públics.

 

IV PLA D'ACCIÓ DE L'ALIANÇA PER AL GOVERN OBERT (2020-2024)

Aprovat el IV Pla de Govern Obert

IV Pla de Govern Obert

El IV Pla de Govern Obert d'Espanya 2020-2024 és un conjunt d'actuacions que es desenvolupen des del segon semestre de 2020, a les quals es compromet l'Administració General de l'Estat en col·laboració amb altres Administracions públiques i amb la societat civil, per avançar en el Govern Obert.

El IV Pla s'ha aprovat en la reunió del Plenari del Fòrum de Govern Obert del dia 29 d'octubre de 2020.

Recull els compromisos que assumeixen les Administracions públiques per reforçar la transparència i la rendició de comptes, millorar la participació, establir sistemes d'integritat pública, i formar i sensibilitzar a la ciutadania i al personal empleat públic en matèria de Govern Obert, amb l'objectiu de contribuir a una societat més justa, pacífica i inclusiva.

Document aprovat del IV Pla de Govern Obert

Podeu visualitzar el vídeo de la reunió del Plenari del Fòrum de Govern Obert del dia 29 d'octubre de 2020 en què es va aprovar el IV Pla de Govern Obert:

 

 

Objectius generals del IV Pla

  • Impulsar, enfortir i millorar la qualitat de la participació en la gestió pública, permetent a la ciutadania participar en la presa de decisions públiques amb l'objectiu d'aconseguir millors resultats i una major qualitat democràtica.
  • Aprofundir en la transparència, en les dades obertes i en la rendició de comptes de les Administracions Públiques, mitjançant el desenvolupament d'accions orientades a la seva millora i a l'avaluació dels resultats dels plans i programes públics.
  • Construir un sistema d'integritat pública, enfortint valors ètics i mecanismes per a afermar la integritat de les institucions públiques i reforçar la confiança dels ciutadans.
  • Sensibilitzar a la societat i als empleats públics sobre els valors del Govern Obert, contribuint al compliment dels objectius de desenvolupament sostenible de l'Agenda 2030, per a avançar cap a una societat inclusiva, justa i pacífica.

 

Participació del Govern de les Illes Balears

La Secretaria Autonòmica de Memòria Democràtica i Bon Govern del Govern de les Illes Balears participa en l'elaboració del IV Pla de Govern Obert que impulsa el Ministeri de Política Territorial i Funció Pública. I ho fa a través de la Direcció General de Transparència i Bon Govern i de la Direcció General de Participació i Voluntariat.

Des de totes dues àrees, el Govern ha presentat 6 compromisos a aquest IV Pla que tenen a veure amb diferents eixos de treball i que contemplen millores en àmbits com la difusió i formació dels treballadors públics, la millora del marc normatiu, així com la manera d'avaluar les polítiques públiques.

Podeu consultar els compromisos assumits pel Govern de les Illes Balears.

 

Consulta pública sobre l'esborrany del IV Pla

La versió definitiva d'aquest IV Pla ha passat per un procés de consulta pública, que va finalitzar el dia 16 d'octubre. El text que en sorgí se sotmeté al Fòrum de Govern Obert, que l'aprovà el 29 d'octubre, i és el resultat d'un procés participatiu i de consens entre l'Administració i la societat civil.

El document s'ha elaborat tenint en compte les 130 demandes ciutadanes rebudes, després de la realització de tallers de deliberació i de la consulta a la Comissió Permanent, àmbits en els quals participen les dues direccions generals implicades des de la Secretaria Autonòmica de Memòria Democràtica i Bon Govern.

 

III PLA D'ACCIÓ D'ESPANYA DE L'ALIANÇA PER AL GOVERN OBERT (2017-2019)

El Tercer Pla del Govern Obert del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, neix fruit del compromís d'Espanya amb l'Aliança per al Govern Obert (Open Government Partnership) i té com a objectiu impulsar des del govern central i des de cadascuna de les autonomies la participació i el diàleg de les institucions amb la societat civil.

Aquesta col·laboració es fonamenta en una sèrie de compromisos que podeu consultar en la web del III Pla

Entre aquests compromisos, està la creació del Fòrum de Govern Obert del qual les comunitats autònomes (entre d'elles la nostra) formem part, amb la finalitat d'institucionalitzar la col·laboració i enfortir el diàleg permanent entre les Administracions públiques i la societat civil en matèries relacionades amb la col·laboració, la transparència, la participació i la rendició de comptes.

 

Compliment global dels compromisos del III Pla a 30 de juny de 2019

El 30 de juny de 2019 va finalitzar el termini d'execució del III Pla. El 87% de les activitats s'ha complert totalment i en un 8% de les activitats s'ha avançat significativament.

Resultados del III Plan de Gobierno Abierto

Podeu consultar el compliment dels compromisos:

 

Podeu obtenir més informació sobre el III Pla.