Torna

Queixes i suggeriments

 

 

Avís important: aquest NO ÉS UN CANAL D'ENTRADA DE DOCUMENTS I SOL·LICITUDS EN L'ADMINISTRACIÓ

Mitjançant el sistema de queixes i suggeriments els ciutadans i ciutadanes poden fer constar la disconformitat amb la prestació dels serveis públics de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i les entitats que en depenen, especialment sobre els retards, les desatencions o qualsevol altra anomalia en el funcionament, així com fer propostes amb l'objectiu de millorar la qualitat de la prestació dels serveis públics. També es pot mostrar la conformitat amb els serveis prestats, mitjançant la presentació d'un agraïment, si n'és el cas.

Com puc presentar una queixa o un suggeriment?

Quin és l'estat de la meva queixa o suggeriment?

Organisme responsable

 

La Direcció General de Simplificació Administrativa, Modernització i Administració Digital, mitjançant el Servei de Coordinació de l'Atenció a la Ciutadania.

Normativa aplicable

>> Decret 82/2009, de 13 de novembre, pel qual es regula la gestió de les queixes i els suggeriments sobre el funcionament dels serveis públics de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

>> Ordre de la consellera d’Administracions Públiques d’1 d’agost de 2014 per la qual es desplega el Decret 82/2009, de 13 de novembre, pel qual es regula la gestió de queixes i suggeriments sobre el funcionament dels serveis públics de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

>> Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades y pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades)

>> Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal

>> Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals


L'objectiu d'aquesta enquesta és conèixer el vostre grau de satisfacció respecte a l'atenció rebuda mitjançant el servei de queixes i suggeriments de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears amb la finalitat de millorar-ne  la qualitat.

La vostra opinió ens interessa!

Resultat de l'enquesta de satisfacció de la ciutadania sobre el servei de queixes i suggeriments de l'administració de la CAIB a 2022