Torna

Portal de transparència

COMPOSICIÓ I FORMA DE DESIGNACIÓ DE LES MESES DE CONTRACTACIÓ

 

La designació es realitza de conformitat amb l'article 3 del Decret 14/2016, d'11 de març, pel qual s'aprova el text consolidat del Decret sobre contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

"Article 3

Mesa de contractació

1. La mesa de contractació està presidida pel secretari general de la conselleria contractant, o pel secretari de l'entitat en els casos d'organismes autònoms i altres entitats instrumentals del sector públic autonòmic, o pels que es designin per a cada cas, i com a mínim n'han de formar part un vocal representant de la Intervenció General de la Comunitat Autònoma, que, quan es tracti d'entitats instrumentals amb pressupost propi, pot ser el de la unitat que tengui assignada la funció de control econòmic en aquestes entitats; un vocal representant de l'assessoria jurídica, que pot pertànyer, indistintament, a la Direcció de l'Advocacia de la Comunitat Autònoma o al servei que tengui atribuït l'assessorament jurídic de l'òrgan de contractació, i un vocal pertanyent al servei promotor de l'expedient. Ha d'actuar com a secretari de la mesa el cap de la unitat administrativa de contractació que tramiti l'expedient.

2. Tots els membres de les meses són designats per l'òrgan de contractació, que pot fer-ho per a cada contracte o de manera permanent mitjançant un acord publicat en el BOIB, sens perjudici, en aquest darrer cas, de poder incorporar nous vocals a les contractacions que per la seva especialitat o importància així ho determini el mateix òrgan de contractació."

En general, es designen per a cada contracte, d'acord amb l'article 3 esmentat.

Per consultar-lo s'ha d'accedir a l'expedient respectiu mitjançant consulta de la Plataforma de contractació.

 

Data d'actualització: 03/04/2017