Torna

ENSENYAMENTS ESPORTIUS DE RÈGIM ESPECIAL

NOVETAT:Protocol d'actuació per a les classes presencials que impliquen la pràctica d'activitat física en ensenyaments de règim general i de règim especial (S'afegeix com a annex 12 de la Resolució conjunta de 6 de juliol de 2020.)

Resolució conjunta del conseller d’Educació, Universitat i Recerca i de la consellera de Salut i
Consum de 10 de novembre de 2020 per la qual es modifiquen la Resolució conjunta del conseller d’
Educació, Universitat i Recerca i de la consellera de Salut i Consum de 6 de juliol de 2020 per la qual
s’aproven les mesures excepcionals de prevenció i contenció, coordinació i d’organització i
funcionament per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 per als centres educatius
no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al curs 2020-2021, així com les
resolucions conjuntes de 3 i de 25 de setembre de 2020, que la modifiquen

Resolución conjunta de Educación y Salud.pdfResolución conjunta de Educación y Salud.pdf

resolució conjunta Educació i Salut.pdfresolució conjunta Educació i Salut.pdf

INSTRUCCIONS COMPLEMENTÀRIES PER A L'ELABORACIÓ DEL PLA DE CONTINGÈNCIA ALS CENTRES EDUCATIUS DE RÈGIM ESPECIAL.

Instruccions ens Esportius COVID 20-21   _def 26  julio_.pdfInstruccions ens Esportius COVID 20-21 _def 26 julio_.pdf

NOVETAT. Dia 21 d'abril de 2020.

INSTRUCCIONS EXTRAORDINARIES AVALUACIÓ PERIODE COVID-19

Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 17 d’abril de 2020 per la qual s’aproven amb caràcter extraordinari les instruccions complementàries, a causa de l’epidèmia del COVID 19, per avaluar l’aprenentatge dels alumnes d’ensenyaments esportius de règim especial a les Illes Balears per al curs 2019-2020.

BOIB. Instrucciones enseñanzas deportivas. BOIB núm 59 de 21 de abril de 2020.pdfBOIB. Instrucciones enseñanzas deportivas. BOIB núm 59 de 21 de abril de 2020.pdf

BOIB. Instruccions ensenyaments esportius BOIB núm. 59, 21 abril.pdfBOIB. Instruccions ensenyaments esportius BOIB núm. 59, 21 abril.pdf

Amb la publicació del Reial decret 1913/1997, de 19 de desembre, es configura la formació de tècnics esportius com a ensenyaments de règim especial, la qual cosa suposa un canvi qualitatiu en l'oferta i desenvolupament d'aquest tipus de formacions passant aquestes a convertir-se en titulacions oficials . Aquest Reial decret disposa que la formació dels tècnics esportius s’haurà de dur a terme en centres reconeguts per les Comunitats Autònomes amb competències en matèria  d’educació.
La Llei Orgànica 2/2006 d’Educació, de 3 de maig, dóna a aquests Ensenyaments Esportius un tractament similar a la resta d'ensenyaments que ofereix el sistema educatiu, és a dir, una validesa acadèmica i professional de la qual abans mancaven.
Una vegada que els Ensenyaments Esportius formen part de l'oferta del sistema educatiu, es veu necessària l'actualització del Reial decret 1913/1997 desenvolupant-se el Reial decret 1363/2007 de 24 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació general dels Ensenyaments Esportius de règim especial, el qual actualment està vigent.

La normativa que regula cada una de les modalitats esportives es pot  consultar als següents enllaços:

NIVELL I i II Grau Mitjà i NIVELL III Grau Superior (LOGSE)

Muntanya i Escalada

Futbol i futbol sala

Handbol

 

CICLE INICIAL i FINAL Grau Mitjà (LOE)

CICLE SUPERIOR Grau superior (LOE)

Atletisme

Atletisme

Bàsquet

Bàsquet

Busseig esportiu

Hípica

Judo

Piragüisme

Salvament i socorrisme

Vela

Vela