Torna

Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic

Informació pública per a l'autorització administrativa, la declaració de projecte estratègic industrial i l’avaluació d’impacte ambiental ordinària del projecte de parc fotovoltaic Agrisolar Es Mercadal de 20 MWp, ubicat al polígon 11, parcel·la 8, de Es Mercadal (RE018/20)

S'obre un termini de 30 dies des de l’endemà de la publicació en el BOIB perquè les persones interessades puguin examinar el projecte per a la realització del parc fotovoltaic i fer-hi les al·legacions que considerin adients.

Les persones interessades poden consultar el projecte bàsic, la memòria estratègica industrial i l’estudi d’impacte ambiental que s’adjunten en format digital amb aquest anunci.

Així mateix, durant aquest termini, les persones interessades poden presentar, si escau, les al·legacions que considerin adients, en el Registre de la Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius, en les seves delegacions o en qualssevol dels llocs que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Documentació adjunta:

Documentació complementària presentada el 06/09/2021: