Torna

Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic

Gestió Energètica de la CAIB

El servei per al Control i Gestió Energètica dels Edificis i Instal·lacions de l'Administració Autonòmica du a terme funcions relacionades amb l'estalvi energètic i ús eficient en els edificis i instal·lacions de l'administració autonòmica.

Notícies

 • El següent acord marc per al suministrament d'energia elèctrica a l'administració autonòmica està en fase de licitació. Podeu trobar els plecs de condicions i la documentació de la licitació a la web de la Central de Contractació:

  http://www.plataformadecontractacio.caib.es/Licitacion.jsp?id=41112&idOrganoContratacion=1000541&pagina=&idi=ca&idTipoContrato=&baja=&idEstadoLicitacion=TPOO.

  Algunes de les qüestions a destacar són:
  • Es divideix en dos lots, un amb preus de l'energia indexat horari al preu de cada sistema no peninsular i l'altre amb preus fixes per un any.
  • El 100% de l'energia a subministrar ha de ser 100% d'origen renovable o de cogeneració d'alta eficiència
  • Dins el preu global del contracte, l'adjudicatari o els adjudicataris tenen l'obligació d'executar una relació d'instal·lacions fotovoltaiques per autoconsum en alguns subministraments.
  • La durada de l'acord marc és de dos anys i hi pot haver fins a tres adjudicataris per lot. La millor oferta inicial serà l'adjudicatària per al primer any i per la segona anualitat es farà una consulta de preus entre els adjudicataris per determinar qui serà el comercialitzador en el segon període. En aquesta consulta es definiran els subministraments per a cada lot, les previsions de consum i la nova relació d'instal·lacions fotovoltaiques per autoconsum a executar durant la segona anualitat.
  • A diferència de l'anterior, el nou acord marc serà del tipus centralitzat, quedant restringit als ens externs a l'administració autonòmica. La Federació Espanyola de Municipis i Províncies disposa d'un acord marc al qual s'hi poden adherir els ens de l'administració local.
 • Mesures implantades i previstes:
  • Monitoratge de subministraments elèctrics.
  • Contractació unificada de tots els subministraments elèctrics.
  • Contractació de peatges amb discriminació horària en subministraments elèctrics amb horari de funcionament administratiu.
  • Ajustos de potència en subministrament elèctrics.
  • Instal·lació de bateries de condensadors per compensació d'energia reactiva.
  • Instal·lació d'equips fotovoltaics per autoconsum.
  • Millores en l'hàbit d'utilització d'instal·lacions (evitar consums fora d'horari laboral, ajust de potències en P1 dels subministraments amb peatges d'accés 3.0A i 3.1A, ...).
  • Auditories energètiques i implantació de mesures mitjançant contractes tipus ESE (empreses de serveis energètics).

Documentació i informació d'interès

Acord marc vigent per al subministrament elèctric als edificis i instal·lacions de l'administració autonòmica de les Illes Balears

El dia 26 d'abril de 2013 es va formalitzar l'Acord marc per al subministrament d'energia elèctrica per a les dependències de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i del sector públic instrumental. El preu de l'energia està indexat, segons els tipus de subministraments:

 • Baixa tensió, indexat al preu CESUR (subhastes trimestrals).
 • Mitja tensió, indexat al preu mig mensual del mercat diari OMIE.

El 20 de novembre de 2014 es va formalitzar una modificació per adoptar un nou preu de referència per als subministraments en baixa tensió, en substitució de les desaparegudes subhastes CESUR.

El 3 de febrer de 2016 es va aprovar la pròrroga d'un any computable des del 26 d'abril de 2015.

El 18 de març de 2016 es va formalitzar una modificació per adaptar els preus de refència al nou sistema de despatx de l'energia elèctrica en territoris no peninsulars establerta pel Reial Decret 738/2015, de 31 de juliol.

El 31 de març de 2016 es va formalitzar una pròrroga de 6 mesos de l'acord marc, i de fins a 8 mesos pels contractes basats.

La documentació i plecs de l'acord marc, modificacions i pròrrogues està disponible en la pàgina web de la Central de Contractació, apartat Contractes i acords marc en execució, subapartat Subministraments homologats.

Així mateix, la plataforma de contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears es pot consultar a través d'aquest link.

Nou acord marc per al subministrament elèctric als edificis i instal·lacions de l'administració autonòmica de les Illes Balears

El següent acord marc per al suministrament d'energia elèctrica a l'administració autonòmica està en fase de licitació. Podeu trobar els plecs de condicions i la documentació de la licitació a la web de la Central de Contractació:

http://www.plataformadecontractacio.caib.es/Licitacion.jsp?id=41112&idOrganoContratacion=1000541&pagina=&idi=ca&idTipoContrato=&baja=&idEstadoLicitacion=TPOO

 

Models de contracte amb energia 100% renovable

A continuació es presenten alguns models de plecs de condicions d'entitats públiques que han optat per incloure el requeriment de subministrament renovable.

Podeu fer arribar propostes d'altres institucions que considereu interessants a info@energia.caib.es

 

Models de contracte indexat horari

Els contractes indexats horaris poden suposar una millora del a tarifa atès que redueixen el risc que assumeix la comercialitzadora elèctrica, però pot necessitar majors recursos per part del client per tal de verificar que la facturació s'està realitzant correctament. Per a aquells subministraments dels quals es disposi de corba horària de consum d'energia es recomana simular el cost amb preu indexat horari de l'energia i comparar-lo amb el cost a preus fixes. Cal tenir en compte que per al càlcul dels preus horaris d'energia s'han d'agafar els valors corresponents als sistemes elèctrics no peninsulars.

Models amb vàries modalitats de contractació

Implantació de mesures mitjançant contractes tipus ESE (Empreses de Serveis Energètics)

La filosofia dels contractes tipus ESE consisteix en què l'empresa de serveis energètics realitza una sèrie d'inversions de millora d'eficiència energètica d'unes instal•lacions, les quals es financen amb l'estalvi aconseguit. El client i l'empresa ESE han de determinar la proporció d'estalvi a facturar per recuperar la inversió.

Aquest tipus de contracte pot ser independent al contracte de subministrament elèctric del client.

Es recomana la realització prèvia d'una auditoria energètica que analitzi i detemini les possibles mesures a implantar. Així mateix és convenient quantificar els resultats de la inversió en base a algún protocol estándar com és l'International Performance Measurement and Verification Protocol (IPMVP) de l'entitat Efficiency Evaluation Organization (EVO), per part d'un agent acreditat.

La CAIB ha duit a terme aquest tipus de contracte en tres edificis amb resultats d'estalvi entorn al 30%.

A continuació s'enllacen els plecs dels contractes esmentats:

Dades i persones de contacte del servei