Ordenació Energètica

Procediment recepció tècnica de xarxes de distribució a Balears a Endesa Distribución Eléctrica SLU (EDE)

Per tal de donar transparència i informació als col·lectius afectats, i tal com es va acordar en la darrera reunió del grup de treball el passat 19 de desembre de 2016, es publica en aquesta web institucional la documentació següent: