Renovables, Vehicles Sostenibles i Estadístiques

Gestió d'expedients de producció d'energia elèctrica mitjançant Energies Renovables, Cogeneració i Residus, Autoconsum. Mobilitat sostenible: vehicle elèctric, gas i combustibles alternatius. Recàrrega vehicles elèctrics. MELIB. Estadístiques energètiques.
Pla director sectorial renovables.

 1. Tràmits
  1. Instal·lacions de petita potencia (fins a 100 kW)
  2. Instal·lacions de més de 100 kW
  3. Obtenció de la targeta MELIB per accedir als punts de recàrrega vehicle elèctric i del distintiu MELIB
  4. Finestreta tramitació autoconsum (MODIFICAT)
 2. Accessos directes
  1. Modificació del Pla director Sectorial
  2. Energies renovables i eficiència energètica a les Illes Balears: Estratègies i línies d’actuació
  3. Mobilitat elèctrica a les Illes Balears
  4. Cessió temporal de vehicles elèctrics al Govern de les Illes Balears. Invitació a participar-hi
  5. Estadístiques energètiques
  6. Material didàctic
  7. Instal·lacions d'autoconsum (document aclaridor)
  8. Nota aclaridora tramitació instal·lacions de producció d'energia elèctrica a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus amb autorització administrativa prèvia
  9. Document aclaridor sobre la potencia máxima admissible en la interconnexió d'instal·lacions fotovoltaiques
  10. Document aclaridor sobre la tramitació del punt d'accés i connexió en les instal·lacions d'autoconsum
 3. Normativa principal

  Estatal

  Autonòmica

 4. Notícies
  • Us informam que el passat 20 d'agost es va publicar la Llei 12/2016, de 17 d'agost d'avaluació d'impacte ambiental de les Illes Balears, que conté novetats pel que fa a la tramitació de projectes renovables.

   En concret, segons l'Annex 1, es manté l'avaluació d'impacte ambiental ordinària per als següents tipus de projecte:

   • Eòlics de més de quatre aerogeneradors en zona d'aptitud alta segons el Pla Director Sectorial Energètic.
   • Eòlics de més d'1 MW fora de zones d'aptitud alta.
   • Solars de més de 4ha en sòl rústic a zones d'aptitud alta.
   • Solars de més d'1 ha en sòl rústic fora de zones d'aptitud alta.
   • Solars de més de 1000m2 en sòl rústic protegit.

   I per tant, passen a avaluació d'impacte ambiental simplificada (Annex 2) les instal·lacions que estiguin per sota dels límits esmentats a l'apartat anterior.

   Sempre segons aquesta llei, les instal·lacions fotovoltaiques en qualsevol tipus de coberta (fora de sòl rústic protegit) estarien exemptes d'avaluació d'impacte ambiental.

   Podeu consultar el text de la llei a la següent adreça web: http://www.caib.es/eboibfront/ca/2016/10538/584370/llei-12-2016-de-17-d-agost-d-avaluacio-ambiental-d