Rescat Energètic

Identificar la problemàtica de la pobresa energètica a les llars de les Illes Balears i escometre diferents polítiques i mesures per a la seva reducció.

 1. Mesa per a la lluita contra la pobresa energètica
  • Descripció

   Mitjançant resolució del conseller de Territori, Energia i Mobilitat, de 23 de desembre de 2015 (BOIB núm. 187 de 26/12/2015), es va crear la Mesa per a la lluita contra la pobresa energètica com a un òrgan de consulta, debat i assessorament en aquesta matèria, que està contemplada com a un dels objectius de l'actual Govern de les Illes Balears en els Acords pel Canvi.

   Dins aquest objectiu general es poden concretar les següents accions:
   • La col·laboració, la informació i la proposició de criteris i actuacions referents a l'àmbit de la pobresa energètica a les Illes Balears.
   • La diagnosi de la situació actual de les llars de les Illes Balears pel que fa a la pobresa energètica.
   • La col·laboració, la informació i la proposició de criteris referents a l'àmbit de la pobresa energètica a les Illes Balears.
   • La promoció i el seguiment d'iniciatives relatives a la millora de l'accés assequible per part de les llars de les Illes Balears a l'electricitat i/o al gas, com ara la millora de la informació disponible per a la ciutadania en matèria de tarifes energètiques, estalvi energètic o accés al bo social.
   • La informació als òrgans competents sobre els protocols que han de seguir les empreses comercialitzadores i distribuïdores d'energia i les administracions públiques de les Illes Balears davant potencials talls de subministrament energètic per motius d'impagament per manca de recursos.
   • La informació des de la perspectiva de la pobresa energètica i del dret a l'accés a l'energia sobre les qüestions tractades al Consell Assessor de l'Energia i al Consell Balear de Consum.
  • Ordres del dia i actes de les reunions
 2. Consells d'estalvi en la factura energètica
  • Guía per a la comprovació i optimització de la factura elèctrica en subministraments domèstics (en preparació).