Torna

Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic

Atmosfera

Emissions a l'atmosfera. Gestió d'activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera APCA. Xarxa de vigilància de la qualitat de l'aire a les Illes Balears. Plans de millora de qualitat de l'aire. Laboratori de l'Atmosfera. Inventaris d'emissions de contaminants a l'atmosfera. Comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte hivernacle. Gestió d'Organismes de control autoritzats per a l'atmosfera OCA.

http://atmosfera.caib.es/