Torna

Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic

Informació pública per a l'autorització administrativa, la declaració d’utilitat pública i l’avaluació d’impacte ambiental ordinària dels projectes de parcs fotovoltaics Son Sunyer 1 i Son Sunyer 2, ubicats al polígon 55 parcel·la 28 de Palma (RE013/19 i RE014/19).

S'obre un termini de 30 dies des de l’endemà de la publicació en el BOIB perquè les persones interessades puguin examinar els projectes per a la realització dels parcs fotovoltaics i fer-hi les al·legacions que considerin adients.

Les persones interessades poden consultar els projectes i l’estudi d’impacte ambiental que s’adjunten en format digital amb aquest anunci, o bé consultar aquests documents de forma presencial a la seu de la Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic (c/ del Gremi de Corredors, 10, polígon de Son Rossinyol, 07009 Palma).

Així mateix, durant aquest termini, les persones interessades poden presentar, si escau, les al·legacions que considerin adients, en el Registre de la Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius, en les seves delegacions o en qualssevol dels llocs que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Documents:

Projecte de Son Sunyer 1

Projecte de Son Sunyer 2

Document per a la Declaració d'Utilitat Pública

Estudi d'impacte ambiental

Document de síntesi

Documentació complementària per respondre al requeriment de la CMAIB part 1

Documentació complementària per respondre al requeriment de la CMAIB part 2