Torna

Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic

Informació pública per a l'autorització administrativa, la declaració d’utilitat pública i l’avaluació d’impacte ambiental ordinària del projecte de parc fotovoltaic Ses Veles, ubicat al polígon 8, parcel·la 12, d’Inca (RE010/18)

S'obre un termini de 30 dies des de l’endemà de la publicació en el BOIB perquè les persones interessades puguin examinar el projecte per a la realització del parc fotovoltaic Ses Veles i fer-hi les al·legacions que considerin adients.

Les persones interessades poden consultar el projecte bàsic, el projecte d’interconnexió i l’estudi d’impacte ambiental que s’adjunten en format digital amb aquest anunci, o bé consultar aquests documents de forma presencial a la seu de la Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic (c/ del Gremi de Corredors, 10, polígon de Son Rossinyol, 07009 Palma).

Així mateix, durant aquest termini, les persones interessades poden presentar, si escau, les al·legacions que considerin adients, en el Registre de la Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius, en les seves delegacions o en qualssevol dels llocs que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Documents relacionats:

Projecte bàsic

Projecte d'interconnexió

Estudi d'impacte ambiental part 1

Estudi d'impacte ambiental part 2

Estudi d'impacte ambiental part 3

Estudi d'impacte ambiental part 4

Estudi d'impacte ambiental part 5

Document de síntesi

Documentació complementària aportada el 04/06/2021:

Addenda al projecte