Factors d'emissió de contaminants a l'atmosfera

 

  • Factors específics per a Balears

Al web de la Secció de Contaminació Atmosfèrica podeu trobar un resum dels factors d'emissió de contaminants emesos a l'atmósfera, per a Balears, associats al comsum elèctric i a l'ús de combustibles. Aquest resum es va actualitzant.

        

  •  Factors per als  GEH

Quart informe IPCC (2007).- Al web de IPCC, informe AR4 del Grup de Treball I - Base de les Ciències Físiques, resum tècnic, trobareu la Taula RT.2, amb els factors per a  CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6 i altres

 

  •   Guia pàctica per al càlcul d'emissions

Al web de la Generalitat de Catalunya trobareu una Guia de càlcul d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle (GEH), que es va actualitzant.