Torna

Comitè d'Ètica de la Investigació de les Illes Balears (CEI-IB)

Projectes d'investigació (PI)

 
1. AVALUACIÓ D'ESTUDIS NOUS

 1. Sol·licitud d'avaluació al CEI-IB. [model]
 2. Protocol complet de l'estudi. Es permet presentar el protocol en anglès, però en aquest cas s'ha de presentar un resum en català o en castellà. El protocol dels projectes d’investigació ha de seguir l’estructura que s'indica en el model i se n’han d’emplenar tots els apartats abans que s’accepti el projecte per avaluar-lo. [model]
 3. Documents referents al consentiment informat i al full d'informació per al subjecte de l'estudi en català i/o castellà. [model FIP] [model CI]
 4. Procediments i material utilitzats per al reclutament dels subjectes de l'estudi. [model]
 5. Còpia de la pòlissa de l'assegurança o del justificant de la garantia financera de l'estudi o un certificat d'aquesta, o bé una justificació de la no-contractació de pòlissa. Si el CEI ho considera necessari pel tipus de projecte, pot demanar un certificat d'assumpció de responsabilitat civil del promotor i/o centre o una pòlissa d'assegurança.
 6. Informe econòmic: les quantitats i la forma en què els investigadors i els subjectes poden ser remunerats o indemnitzats per la participació en l'estudi. [model]
 7. CV abreujat de l'investigador principal, sempre que no s'hagi presentat en els darrers cinc anys.
 8. Compromís de l'investigador principal i dels col·laboradors. [model]
 9. Coneixement i conformitat de tots els serveis implicats, si escau. [model]
 10. Informe favorable de la comissió d'investigació i/o gerència, si escau.
 11. Comunicació de l'estudi a la Fiscalia de Menors, si escau. [model]
 12. Resguard del pagament de taxes o sol·licitud d'exempció de taxes.

PRESENTACIÓ

La documentació s'ha de presentar a través del tràmit telemàtic.

TERMINI

15 dies abans de la reunió (calendari).