Torna

Comitè d'Ètica de la Investigació de les Illes Balears (CEI-IB)

Projectes d'investigació

 
1. LLOC I TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ

La documentació s'ha de presentar a través del tràmit telemàtic de presentació de documents al CEI-IB.

Termini: 15 dies abans de la reunió.

 
2. TAXES

Al CEI de les Illes Balears s'han de pagar taxes per avaluació d'estudis nous i per avaluació de les seves modificacions substancials.

El pagament de taxes s'ha de fer telemàticament a través de l'Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB): <http://www.atib.es/TA/modelos/Default.aspx?m=046>

Organisme: Conselleria de Salut.

Tipus de taxa: Taxa per l'avaluació d'assaigs clínics amb medicaments i productes sanitaris, d'estudis postautorització i de projectes de recerca, i també de les seves modificacions substancials

Concepte: Avaluació d'estudis postautorització i de projectes de recerca, i de les seves modificacions substancials

Preu de la taxa: 613,95 €                     

Exempció de taxes:

En els casos en què el promotor no sigui la indústria farmacèutica es pot sol·licitar l'exempció de taxes. [model]