Torna

Comitè d'Ètica de la Investigació amb medicaments de les Illes Balears (CEIm-IB)

Estudis postautorització (EPA)

En els casos en què un EPA ja compti amb l'aprovació d'un CEI acreditat a Espanya, només cal que es notifiqui la realització de l'estudi al CEI de les Illes Balears (excepte els classificats com a EPA-SP, que s'han d'avaluar perquè la Comunitat Autònoma pugui autoritzar la realització de l'estudi). Vegeu apartat "Notificació d'estudis postautorització".

 

1. AVALUACIÓ D'ESTUDIS NOUS

2. AVALUACIÓ DE LA RESPOSTA ALS ACLARIMENTS

3. AVALUACIÓ D'ESMENES

4. AVALUACIÓ D'ESMENES PER AMPLIACIÓ DE CENTRES O PER CANVI D'INVESTIGADOR PRINCIPAL