Torna

Servei de Prevenció de Riscs Laborals

Vigilància de la salut


desc_VSalut02_PIXABAY.jpg

La vigilància de la salut s'ha de realitzar en els termes establerts i amb les condiciones fixades per la Llei de prevenció de riscs laborals. Inclou, com a mínim:

a) Una avaluació de la salut després de la incorporació al treball, quan es reprengui aquest, després d'una absència perllongada per motius de salut amb les finalitats següents:

1. descobrir-ne els eventuals orígens professionals i recomanar una acció apropiada per protegir els treballadors, i a intervals periòdics.
2. assegurar que l'afecció patida pel treballador no ha augmentat la sensibilitat als risc al qual estava exposat.


b) L'estudi i prevenció dels riscs que puguin afectar la salut humana com a conseqüència de les circumstàncies i condicions de treball.

c) Estudi de les patologies d'origen laboral en els vessants d'accident de treball i malaltia professional i altres malalties relacionades amb el treball i, si n'és el cas, adoptar mesures de caràcter terapèutic o rehabilitador.

d) Història clínica laboral de tots els treballadors.

e) Estudis epidemiològics sobre l'absentisme, tant per accident de treball com per malaltia comuna. Creació d'un registre d'accidents de treball i de malalties professionals.

f) Avaluació de les possibles relacions entre l'exposició als riscs professionals i els perjudicis per a la salut. Proposta de mesures adreçades a millorar les condicions i el medi ambient en el treball.

g) Estudi específic dels riscs que puguin afectar les treballadores en situació d'embaràs o part recent i els treballadors especialment sensibles a determinats riscs i proposar les mesures preventives adequades, entre les quals es podrà incloure el canvi de funcions o, en casos extrems, de lloc de treball.