Torna

Servei de Prevenció de Riscs Laborals

Comitès de Seguretat i Salut

 

Funcions de la Comissió Paritària

La Comissió Paritària, òrgan específic de participació de les organitzacions sindicals representatives en l'àmbit d'aplicació de la normativa de prevenció de riscs laborals al personal al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, té les funcions següents:

 

a) Ser el fòrum on es prenguin les decisions respecte a les qüestions relacionades amb la prevenció dels riscs laborals.

b) Rebre informació i coordinar les actuacions dels diferents Comitès de Seguretat i Salut.

c) Conèixer i informar la constituació dels Comitès de Seguretat i Salut, la constitució d'un Servei de Prevenció propi i els acords i pactes que es duguin a terme sobre aquesta matèria.

d) Desplegar tot tipus d'iniciatives que condueixen a una millor protecció de la salut en el treball a l'àmbit de la funció pública, especialment la referida a conèixer d'aquells expedients de sol·licitud d'un canvi de lloc de treball per motius de salut.

e) Desplegar aquelles actuacions relacionades amb la prevenció de riscs laborals que es determinin per acord entre parts.

f) Elaborar un reglament de funcionament intern.

g) Totes aquelles altres funcions que es determinin per acord entre les parts.