Torna

Servei de Prevenció de Riscs Laborals

L’Administració de les Illes Balears ha d’adoptar les mesures adequades per tal els/les empleats/des públics/públiques rebin la formació i informació necessària sobre els riscos als quals estan sotmesos en el seus llocs de treball, i una formació teòrica i pràctica suficient i adequada en matèria preventiva.

Formació inicial  desc_pexels-rodnae-productions-7563556 BIENVENIDA retallada.jpg

Tota persona que s'incorpori per primera vegada a l'Administració, independentment del seu càrrec, ha de rebre una formació d'acollida, en la qual es recullen temes de caràcter general, com ara:

-  Política de l'empresa en prevenció de riscos laborals.

-  Manual General de Prevenció, amb els seus procediments generals d'actuació i el pla d’emergència.

-  Riscs i mesures preventives inherents al lloc de treball.

-  Circuits de comunicació amb el servei de prevenció.

-  Actuació en determinades situacions, com accidents, embaràs, etc.

Des d'aquí podeu accedir al manual d'acollida

 

Formació periòdica  desc_PIXABAY notebook-g21f46dd72_1920.jpg

Es durà a terme mitjançant un programa de sessions semestrals en les quals es contemplaran:

-  La gestió de la prevenció a desenvolupar en cada àmbit.

-  Els riscs generals i les mesures preventives que afecten tota l'organització, i  les mesures d'emergència (primers auxilis, lluita contra incendis i evacuació).

-  Els riscs específics de cada lloc de treball, referents a:

-  La utilització de màquines i equips de treball,

-  L'exposició a agents químics, físics i biològics,

-  Les normes i mesures de prevenció i protecció aplicades en cada cas.

-  La promoció d’hàbits de vida saludables en el centre de treball.

Formació de caràcter específic  desc_pexels-artem-podrez-5025510 CARGA.jpg

Es durà a terme en cas de detectar necessitats formatives de determinats col·lectius, de manera puntual (canvi de tasques, canvi de centre/lloc de treball, informe de sinistralitat).