Torna

Servei de Prevenció de Riscs Laborals

Àrea administrativa

L'àrea administrativa del SPRL té com a objectius:

1. Conèixer les dades d'absentisme en els termes fixats pel Reglament de serveis de prevenció en coordinació amb l'empresa encarregada de gestionar-ho.
2. Establir les relacions amb les diferents conselleries.
3. Col•laborar amb la resta de les àrees del Servei i instruir els expedients de canvi de lloc de treball per motius de salut.

Les accions que dur a terme són:
- Coordinar les activitats dels diferents comitès de seguretat i salut, convocatòries, ordres del dia, actes, etc. Així com les reunions corresponents de la Comissió Paritària de Prevenció de Riscos laborals i de la Comissió de Coordinació de prevenció.
- Cooperar amb el servei en la gestió de les avaluacions de riscos dels diferents edificis de la comunitat autònoma i coordinar les activitats esmentades amb la conselleria corresponent. I les relacions amb les diferents conselleries pel que fa al compliment de la vigilància de la salut dels treballadors.
- Redactar la normativa relacionada amb el Servei de Prevenció.
- Controlar i coordinar l'arxiu documental.
- Instruir els expedients de jubilació per incapacitat permanent del personal civil inclòs en l'àmbit de les classes passives de l'Estat.
- Assessorar tant el personal de l'Administració com els sindicats, en temes relacionats amb la prevenció de riscos laborals.