Torna

Servei de Prevenció de Riscs Laborals

Legislació bàsica en matèria de prevenció

 • Llei 31/1995, de prevenció de riscs laborals.
 • Llei 54/2003, de reforma del marc normatiu de la prevenció
 • Reial decret 2177/1996, pel qual s'aprova la norma bàsica de l'edificació NBE-CPI96 ("condicions de protecció contra incendis als edificis").
 • Reial decret 39/1997, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció.
 • Reial decret 485/1997, sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball.
 • Reial decret 486/1997, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball.
 • Reial decret 487/1997, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la manipulació manual de càrregues que comporta riscs, en particular dorsolumbars, per als treballadors.
 • Reial decret 488/1997, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la feina amb equips que inclouen pantalles de visualització.
 • Reial decret 664/1997, sobre la protecció dels treballadors contra els riscs relacionats amb l'exposició a agents biològics durant el treball.
 • Reial decret 665/1997, sobre la protecció dels treballadors contra els riscs relacionats amb l'exposició a agents cancerígens durant el treball.
 • Reial decret 773/1997, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d'equips de protecció individual.
 • Reial decret 1215/1997, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball.
 • Reial decret 1627/1997, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció.
 • Reial decret 413/1997, sobre protecció operacional dels treballadors externs amb risc d'exposició a radiacions ionitzants per intervenció en zona controlada.
 • Reial Decret 769/1999, de 7 de Maig de 1999, dicta les disposicions d'aplicació de la Directiva del Parlament Europeu i del Consell, 97/23/CE , relativa als equips de pressió i modifica el REIAL DECRET 1244/1979, de 4 d'Abril de 1979, que va aprovar el Reglament d'aparells a pressió.
 • Reial decret 216/1999, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut a la feina dels treballadors en l'àmbit de les empreses de treball temporal.
 • Reial decret 614/2001, sobre disposicions mínimes per a la protecció de la salut i seguretat dels treballadors davant el risc elèctric.
 • Reial decret 379/2001, pel qual s'aprova el Reglament d'emmagatzematge de productes químics i les seves instruccions tècniques complementàries MIE-APQ-1, MIE-APQ-2, MIE-APQ-3, MIE-APQ-4, MIE-APQ-5, MIE-APQ-6 y MIE-APQ-7.
 • Reial decret 374/2001, sobre la protecció de la salut i seguretat dels treballadors contra els riscs relacionats amb els agents químics a la feina.
 • Reial decret 783/2001, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció sanitària contra radiacions ionitzants.
 • Reial decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació d'activitats empresarials.
 • Reial Decret 1311/2005, de 4 de novembre, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors enfront dels riscos derivats o que puguin derivar-se de l'exposició a vibracions mecàniques.
 • Reial Decret 286/2006, de 10 de març, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició al soroll.
 • Reial Decret 396/2006, de 31 de març, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb el risc d'exposició a l'amiant.
 • Reial decret 604/2006, pel qual es modifica el RD 39/1997, que aprova el Reglament dels serveis de prevenció, i el RD 1627/1997,sobre seguretat i salut en les obres de construcció.

Podeu trobar tota aquesta legislació a la pàgina: http://www.insst.es