Torna

Servei de Prevenció de Riscs Laborals

Com actuen tots els agents implicats en un accident laboral?

PDF Consultatu aquí el circuit d'actuacions


Segons el Reial decret 486/1997, de 14 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball, tot lloc de treball ha de disposar, com a mínim, d'una farmaciola portàtil que contingui:

  • Desinfectants i antisèptics autoritzats
  • Gases estèrils
  • Cotó hidròfil
  • Benes
  • Esparedrap
  • Apòsits adhesius
  • Tisores
  • Pinces
  • Guants d'un sol ús

La farmaciola ha d'estar ordenada i amb tots els seus elements etiquetats. Estarà ubicada en una zona visible, de fàcil accessibilitat i preferiblement sense pany.

ATENCIÓ: El material de primers auxilis es revisarà periòdicament i s'anirà reposant tan
aviat com caduqui o sigui utilitzat.