Torna

Servei de Prevenció de Riscs Laborals

El Servei de Prevenció de Riscs Laborals és un òrgan amb rang de servei adscrit a la Conselleria d'Interior, Direcció General de Funció Pública.
La seva finalitat és promoure la millora de les condicions de treball i de garantir un nivell eficaç de protecció de la seguretat i de la salut dels empleats públics davant els riscs que es deriven del treball.

 

Funcions del Servei de Prevenció

Amb caràcter general, el SPRL proporcionarà, als òrgans executius competents en matèria de funció pública, l'assessorament i el suport necessari en funció dels riscs existents i particularment a allò que afecta a:

 

a. Identificació i avaluació de factors de riscs que puguin afectar la seguretat i salut dels treballadors. 

b. Disseny, aplicació i coordinació dels plans i programes d'actuació preventiva.

c. Vigilància de la salut dels treballadors en relació amb els riscs derivats del treball. 

d. Estudi i anàlisi dels accidents de treball i malalties professionals que es produeixin en els diferents centres de treball de l'Administració de la comunitat autònoma. 

e. Informació i formació dels treballadors en matèria de prevenció. 

f. Promoció de la salut en el lloc de treball. 

g. Prestació de primers auxilis i plans d'emergència. 

h. Determinació de les prioritats en l'adopció de mesures preventives adequades i vigilància de l'eficàcia d'aquestes.