Torna

Processos Electorals

Mètodes de votació - Vot dels interns en centres penitenciaris

Els interns en centres penitenciaris que no estiguin privats del dret de sufragi voten mitjançant aquest procediment.

S'exposen davant de la població interna les normes electorals que regulen el vot per correu i s'organitzen sessions informatives d'explicació i aclariment del procediment de votació.

La direcció de cada centre penitenciari sol·licita a la Societat Estatal Correus i Telègrafs, SA, que un funcionari o funcionària d'aquest servei es desplaci en una data determinada al centre amb els impresos de sol·licitud d'inscripció en el cens necessaris perquè, allà mateix fins i tot, els interns els emplenin.

Si algun reclús o reclusa no té DNI, seria suficient amb el document d'identitat interior que tenen tots els interns, sempre que hi hagi la fotografia.

L'Oficina del Cens Electoral ha de trametre a la penitencieria en la qual es trobin els reclusos sobres i paperetes suficients, que ha de lliurar personalment el funcionari o funcionària de Correus a l'elector o electora.

L'elector o electora elegeix la papereta, la introdueix en el sobre i aquest sobre, en un altre sobre que anirà adreçat a la mesa electoral que correspongui.

El funcionari o funcionària de Correus farà arribar els sobres a les meses electorals corresponents el dia de la votació.