Torna

Processos Electorals

Mètodes de votació - Vot dels inscrits en el cens electoral de residents absents a l'estranger

Les persones que visquin o facin feina a l'estranger poden votar des d'allà. Per fer-ho, és necessari que estiguin inscrites en el Cens Electoral de Residents Absents a l'Estranger (CERA) i adscrits a algun municipi de les Illes Balears (en el cas d'eleccions al Parlament de les Illes Balears).

Aquest procediment no s'aplica en les eleccions municipals i als consells insulars.

Per figurar en el CERA s'ha d'emplenar un formulari de sol·licitud d'inscripció disponible a les oficines consulars. Les persones majors d'edat donades d'alta en el Registre de Matrícula Consular (RMC) com a residents absents formen part automàticament del CERA. Els electors inscrits en aquest cens només podran votar en les eleccions generals, al Parlament de les Illes Balears i al Parlament Europeu.

Les persones inscrites en el CERA poden exercir el dret al vot amb la sol·licitud prèvia. La sol·licitud de vot s'ha de fer mitjançant un imprès oficial que els trametrà l'Oficina del Cens Electoral, sens perjudici de trobar disponible aquest imprès a les dependències consulars o via telemàtica en la web del Ministeri d'Afers Estrangers i Cooperació.

La sol·licitud s'haurà d'adreçar a la delegació corresponent de l'Oficina del Cens Electoral. Cal recordar que la sol·licitud ha d'anar acompanyada amb una fotocòpia del DNI o del passaport o, quan no se'n tengui, un certificat de nacionalitat o d'inscripció en el Registre de Matrícula Consular expedit pel Consolat d'Espanya al país de residència.

Una vegada feta la sol·licitud, els electors inscrits en el Cens Electoral de Residents Absents a l'Estranger (CERA), rebran de la Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral la documentació necessària per votar.

Rebuda la documentació, els electors tenen dues possibilitats per exercir el seu dret al vot:

-     Dipositar el vot personalment a les urnes disposades amb aquesta finalitat a la seva ambaixada o consolat

-     Trametre el vot per correu certificat. En aquest cas, s'ha d'introduir al sobre adreçat al consolat o ambaixada el sobre de votació, el certificat d'inscripció en el cens i una fotocòpia del DNI o del passaport o, en cas de no tenir-ne, un certificat de nacionalitat o d'inscripció en el Registre de Matrícula Consular expedit pel consolat d'Espanya al país de residència.