Mètodes de votació - Vot dels inscrits en el cens electoral de residents absents a l'estranger

Les persones de nacionalitat espanyola que visquin a l’estranger poden votar des d’allà en les eleccions al Parlament de les Illes Balears, a les Corts Generals i al Parlament Europeu. Per fer-ho, és necessari que estiguin inscrites en el cens electoral de residents absents que viuen a l’estranger (CERA).

Per votar en les eleccions al Parlament de les Illes Balears, els electors CERA han d’estar adscrits, als efectes electorals, a algun municipi de les Illes Balears. L’adscripció al municipi es vincula a la darrera residència a Espanya o, en el supòsit de no haver-hi residit, al municipi de més arrelament propi o d’algun dels seus ascendents. Aquestes persones no tenen vot en les eleccions municipals ni en les eleccions als consells insulars.

Per figurar en el CERA, s’ha d’emplenar un formulari de sol·licitud d’inscripció disponible a les oficines consulars. Les persones majors d’edat donades d’alta en el Registre de matrícula consular (RMC) com a residents absents formen part automàticament del CERA.

Tramesa de la documentació per votar a l’estranger

D’acord amb la reforma de l’article 75 de la LOREG, des de l’any 2023 ja no serà necessari que els electors residents a l’estranger sol·licitin la documentació (sistema de vot pregat).

Les delegacions provincials de l’Oficina del Cens Electoral trametran d’ofici a la direcció de la inscripció de l’elector CERA la documentació següent:

Primer enviament (a partir del divuitè dia i abans del vint-i-cinquè dia posterior a la convocatòria, per correu certificat):

a) Sobre de votació per a les eleccions corresponents.

b) Certificació sobre la inscripció en el CERA.

c) Sobre amb l’adreça de la junta electoral competent i sobre amb l’adreça de l’oficina consular o la secció consular de la missió diplomàtica d’inscripció de l’elector.

d) Full informatiu sobre com s’ha d’exercir el dret de vot i l’adreça de la pàgina web oficial en què s’exposaran les candidatures definitives, i en què hi haurà disponibles els jocs de paperetes descarregables electrònicament, amb totes les candidatures que hi concorren, així com qualsevol altra informació sobre els processos electorals en curs.

e) Relació de centres habilitats per al dipòsit del vot en una urna en l’àmbit de la demarcació consular.

Segon enviament (a partir del vint-i-novè dia i no més tard del trenta-tresè): paperetes oficials per a la votació en les eleccions corresponents, en el paper, el color i el format que s’utilitza en la votació per part dels residents a Espanya.

Paperetes descarregables

Així mateix, d’acord amb la reforma de l’article 75 de la LOREG, les persones inscrites en el CERA, per primera vegada l’any 2023, podran descarregar electrònicament les paperetes per a les eleccions al Parlament de les Illes Balears, a les Corts Generals i al Parlament Europeu.