Actors del Procés Electoral - Partits polítics, coalicions i agrupacions de electors

-        Partits polítics

Segons l'article 6 de la Constitució espanyola de 27 de desembre de 1978, els partits polítics expressen el pluralisme polític, concorren a la formació de la voluntat popular i són instrument fonamental per a la participació política. La seva creació i l'exercici de la seva activitat són lliures dins el respecte a la Constitució i a la llei. L'estructura i el funcionament hauran de ser democràtics.

La seva regulació es troba fonamentalment en dues lleis orgàniques:

a)        La Llei orgànica 6/2002, de 27 de juny, de partits polítics

b)        La Llei orgànica 8/2007, de 4 de juliol, de finançament de partits polítics

Els partits polítics adquireixen personalitat jurídica per la seva inscripció en el Registre de Partits Polítics del Ministeri de l'Interior.

Per obtenir la inscripció s'ha de presentar un escrit de sol·licitud d'inscripció acompanyat de l'acta notarial de constitució i els estatuts del partit.

En els vint dies següents a la presentació de la documentació completa en el Registre de Partits Polítics, el Ministeri de l'Interior inscriurà el partit i, excepte en els casos de suspensió d'aquest termini, transcorreguts els vint dies s'entendrà produïda la inscripció.

-        Coalicions de partits i federacions

Els partits i federacions poden establir pactes de coalició per presentar-se conjuntament a una elecció.

El pacte de coalició s'ha de comunicar a la junta electoral competent en els deu dies següents a la convocatòria. En aquesta comunicació s'ha de fer constar la denominació de la coalició, les normes per les quals es regeix i les persones titulars dels seus òrgans de direcció o coordinació.

-        Agrupacions d'electors

Les agrupacions d'electors són formacions polítiques que es constitueixen únicament i exclusivament per poder presentar una candidatura en un procés electoral concret i determinat.

Per constituir agrupacions d'electors es necessita l'aval d'un nombre variable de signatures d'electors segons el tipus d'elecció.

En les eleccions generals, al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars es requereix la signatura de l'1% dels inscrits en el cens electoral de la circumscripció.

En les eleccions europees es necessita la signatura de 15.000 electors.

En les eleccions municipals, les agrupacions d'electors necessiten un nombre de signatures dels inscrits en el cens electoral del municipi, que han de ser autentificades notarialment o pel secretari de la corporació municipal corresponent, nombre que es determina d'acord amb el barem següent:

a)     En els municipis de menys de 5.000 habitants, no menys de l'1 per 100 dels inscrits sempre que el nombre de signants sigui més del doble que el de regidors per elegir.

b)     En els compresos entre 5.001 i 10.000 habitants, almenys 100 signatures.

c)      En els compresos entre 10.001 i 50.000 habitants, almenys 500 signatures.

d)     En els compresos entre 50.001 i 150.000 habitants, almenys 1.500 signatures.

e)      En els compresos entre 150.001 i 300.000 habitants, almenys 3.000 signatures.

f)       En els compresos entre 300.001 i 1.000.000 d'habitants, almenys 5.000 signatures.

g)      En els altres casos, almenys 8.000 signatures.