Informació a l'elector - Cens electoral

-        La inscripció en el cens és obligatòria per poder votar

Per poder votar és obligatori estar inscrit en el cens electoral.

-        Què és el cens electoral?

El cens electoral conté la inscripció dels qui reuneixen els requisits per ser electors i no es troben privats, de manera definitiva o temporalment, del dret de sufragi.

El cens electoral està format per:

a)     El cens electoral d'espanyols residents en Espanya (CER)

b)     El cens dels electors residents-absents que viuen a l'estranger (CERA)

El cens electoral és únic per a tot tipus d'eleccions que se celebren a Espanya, a excepció de les eleccions municipals, incloses les eleccions a ajuntaments, a consells insulars, al Consell General de la Vall d'Aran i a juntes generals, en les quals és indispensable figurar inscrit en el cens electoral d'espanyols residents a Espanya (CER).

Cap elector no podrà figurar inscrit simultàniament en ambdós censos.

A més, el cens electoral conté:

a)     El cens electoral d'estrangers residents a Espanya (CERE) per a les eleccions municipals.

b)     El cens electoral d'estrangers residents a Espanya (CERE) per a les eleccions al Parlament Europeu.

-       Qui elabora el cens?

L'Oficina del Cens Electoral, emmarcada en l'Institut Nacional d'Estadística, és l'òrgan encarregat de l'elaboració del cens electoral, amb la col·laboració dels ajuntaments i els consolats. Així mateix, els encarregats del Registre Civil comuniquen a les delegacions provincials de l'Oficina del Cens Electoral qualsevol circumstància que pugui afectar les inscripcions en el cens.

-      Quin cens s'utilitza en aquestes eleccions?

El cens que s'utilitza en cada procés electoral és el tancat el dia primer del segon mes anterior a la convocatòria.

-      Puc comprovar que estic inscrit correctament en el cens electoral?

La consulta del cens actualitzat pot fer-se permanentment als ajuntaments, als consolats o a l'oficina del cens electoral de la província corresponent.

-      Comprovació del cens en període electoral

A més, en període electoral l'Oficina del Cens Electoral trametrà a tots els electors una targeta censal amb les dades actualitzades de la seva inscripció en el cens electoral i de la secció i taula on li correspon votar.

Es pot recordar que la targeta censal té caràcter merament informatiu i no serveix per identificar-se a l'hora de votar. Per identificar-se és necessari el document nacional d'identitat, el passaport o el permís de conduir en què aparegui la fotografia de la persona titular, inclús per l'aplicació per a móbils miDGT o, a més, si es tracta d'estrangers, la targeta de residència.

Així mateix, i a partir del sisè dia posterior a la convocatòria i durant un termini de vuit dies, els ajuntaments i consolats estaran obligats a mantenir un servei de consulta del cens vigent en els seus respectius municipis i demarcacions. En aquest termini de vuit dies es poden presentar reclamacions sobre les dades censals davant la delegació provincial de l'Oficina del Cens Electoral, tràmit que també es pot fer en els ajuntaments o consolats.