Candidatures - Presentació de candidatures

-        Qui pot presentar candidatures?

Poden presentar candidatures:

a)     Els partits polítics o federacions de partits polítics inscrits en el registre de partits polítics.

b)     Les coalicions de partits o federacions que es vulguin presentar conjuntament a les eleccions.

c)     Les agrupacions d'electors.

-        Termini per presentar les candidatures

Les candidatures subscrites pels representants dels partits, les federacions i les coalicions i pels promotors de les agrupacions d'electors es presenten davant la junta electoral competent entre el quinzè i el vintè dia posteriors a la convocatòria.

-        Forma de presentació de la candidatura

Les candidatures s'han de presentar per escrit. En aquest escrit s'ha d'expressar clarament la denominació, les sigles i els símbols del partit, la federació, la coalició o l'agrupació que la promou, i també el nom i els llinatges dels candidats que s'hi incloguin.

Juntament amb aquest escrit, s'ha de presentar la declaració d'acceptació de la candidatura i els documents acreditatius de la condició d'elegibilitat dels candidats.

Les candidatures presentades per agrupacions d'electors s'han d'acompanyar dels documents acreditatius del nombre de signatures legalment exigida per a la participació en les eleccions.

-        Presentació de candidatures mitjançant llistes

Quan la presentació de candidatures s'hagi de fer mitjançant llistes, cada una ha d'incloure tants candidats com càrrecs per elegir, com també els suplents, amb expressió de l'ordre de col·locació tant dels candidats com dels suplents.

Devora del nom dels candidats es pot fer constar la seva condició d'independent o, en cas de coalicions o federacions, la denominació del partit a què cada un pertanyi.

-        Publicació de la presentació de candidatures

El vint-i-dosè dia posterior a la convocatòria s'han de publicar les candidatures presentades.

-        Esmena d'irregularitats

Dos dies després de la publicació de la presentació de candidatures, les juntes electorals competents comuniquen als representants de les candidatures les irregularitats que s'hi apreciïn d'ofici o que denunciïn altres representants. El termini per fer l'esmena és de quaranta-vuit hores.

-        Proclamació de candidats i publicació

El vint-i-setè dia posterior a la convocatòria, les juntes electorals competents fan la proclamació de candidats.

La proclamació de candidats s'ha de publicar el vint-i-vuitè dia posterior a la convocatòria.

-        Recurs contra la proclamació de candidatures i candidats

A partir de la proclamació, els candidats exclosos i els representants de les candidatures proclamades o la proclamació de les quals hagués estat denegada poden interposar un recurs davant del jutjat del contenciosadministratiu en un termini de dos dies.

-        Modificació de candidatures

Les candidatures no poden ser objecte de modificació una vegada presentades, llevat d'en el termini habilitat per a l'esmena d'irregularitats i només per mort o renúncia del titular o com a conseqüència del mateix tràmit d'esmena.

Quan es tracti de llistes de candidats, les baixes que es produeixin després de la proclamació s'entendran cobertes pels candidats successius i, si s'escau, pels suplents.

-        Retirada de les candidatures

Les candidatures es poden retirar en qualsevol moment anterior a la celebració de les eleccions.