Torna

Processos Electorals

Preguntes Freqüents - Interventors

Què és un interventor?

Un interventor és la persona designada pel representant d'una candidatura per assistir a la mesa electoral i participar en les seves deliberacions amb veu però sense vot. A més, pot formular reclamacions i protestes i demanar certificats davant la mesa, com la còpia de l'acta de la seva constitució.

Podrà ser designat interventor qui, complint la condició d'elector, es trobi inscrit en el cens electoral.

Hi pot haver dos interventors de cada candidatura nomenats per cada mesa electoral.

No es pot ser interventor i apoderat alhora, de manera que des del moment en què prengui possessió com a interventor en una mesa, la persona designada no podrà exercir la funció d'apoderat en altres meses electorals.

 

Quines funcions té un interventor?

L'interventor assisteix la mesa electoral i participa en les seves deliberacions amb veu però sense vot.

Pot formular reclamacions i protestes i demanar certificats com l'acta de constitució de la mesa.

Poden exercir la seva funció únicament en la mesa en què estiguin acreditats, i els interventors d'una mateixa candidatura acreditats en la mesa es poden substituir lliurement entre si.

Exerciten el seu dret de vot en la mateixa mesa en què estan acreditats, encara que no estiguin inclosos en el cens electoral de la mesa, sempre que figurin en la circumscripció corresponent a aquesta mesa; en cas contrari, quan l'interventor no estigui inscrit en la circumscripció electoral corresponent a la mesa en la qual exerceixi les seves funcions podrà votar per correu.

 

Quins emblemes poden portar els interventors?

De la candidatura que representen, els interventors poden portar-ne emblemes i adhesius que contenguin la denominació, les sigles i el símbol juntament amb l'expressió "interventor", però només amb la finalitat d'identificar qui exerceix aquesta funció i no de realitzar campanya electoral.