Actors del procés electoral - Òrgans encarregats de la gestió electoral

La gestió electoral suposa la realització de totes les activitats necessàries perquè les eleccions es duguin a terme eficaçment.

No hem de confondre, per tant, els òrgans encarregats de la gestió electoral, que són els òrgans i les administracions encarregats d'organitzar els comicis, amb l'Administració electoral, constituïda per les juntes electorals i les meses electorals, que tenen la missió de garantir la transparència i l'objectivitat del procés electoral, com també el respecte al principi d'igualtat.

En les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars, és l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears l'encarregada d'organitzar aquests processos electorals. En concret, correspon a la Secretaria General de la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat l'exercici d'aquesta funció. Hi col·laboren la resta de conselleries i departaments de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears amb competències en cada àmbit d'actuació.

Des de l'Administració de l'Estat participen fonamentalment l'Oficina del Cens Electoral, el Ministeri d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació i la Societat Estatal de Correus i Telègrafs. A més, en les eleccions de competència estatal intervé de manera determinant el Ministeri de l'Interior.

Finalment, com a administració encarregada de la gestió electoral, hem de fer esment especial als ajuntaments, que s'encarreguen, entre d'altres, de les funcions següents:

  • Reservar els emplaçaments per a la collocació gratuïta de propaganda electoral, com també els locals i els llocs públics per a actes de campanya electoral.
  • Collaborar amb l'Oficina del Cens Electoral.
  • Fer, sota la supervisió de les juntes electorals de zona, el sorteig dels membres de les meses electorals.