Informació a l'elector - Sufragi passiu

El dret de sufragi passiu és el dret a presentar-se i ser elegit en unes eleccions.

-        Qui pot ser candidat en unes eleccions amb caràcter general?

Són elegibles els espanyols majors d'edat que, tot i posseir la qualitat d'elector, no es trobin incursos en cap de les causes d'inelegibilitat general que preveu l'article 6 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, de règim electoral general.

-        Qui no pot ser candidat amb caràcter general?

Entre les causes d'inelegibilitat general que regula l'article 6 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, de règim electoral general, figuren el fet de ser membre de la família reial espanyola o el de ser titular de determinats càrrecs, com per exemple president o presidenta o magistrat o magistrada del Tribunal Constitucional, president o presidenta del Tribunal Suprem, president o presidenta del Consell d'Estat i president o presidenta del Tribunal de Comptes, vocal del Consell General del Poder Judicial, director o directora de l'Oficina del Cens Electoral, i també els presidents, vocals i secretaris de les juntes electorals.

També n'estan exclosos els alts càrrecs de l'Administració central com ara els subsecretaris, secretaris generals, directors generals dels departaments ministerials i els qui hi estiguin equiparats.

Els magistrats, jutges i fiscals que estiguin en situació d'actiu i els militars professionals i de complement i membres de les forces i cossos de seguretat i policia, en actiu, tampoc no són elegibles.

En tot cas, són inelegibles:

a)     Els condemnats per sentència ferma a pena privativa de llibertat, en el període que duri la pena.

b)     Els condemnats per sentència, encara que no sigui ferma, per delictes de rebel·lió o de terrorisme, contra l'Administració pública o contra les institucions de l'Estat quan la sentència estableixi la pena d'inhabilitació absoluta o especial o de suspensió per a ocupació o càrrec públic en els termes que preveu la legislació penal.

-        Qui pot ser candidat en les eleccions al Parlament de les Illes Balears?

Poden ser candidats en les eleccions al Parlament de les Illes Balears els espanyols majors d'edat que, tot i posseir la qualitat d'elector al Parlament de les Illes Balears, no es trobin incursos en cap de les causes d'inelegibilitat general que preveu l'article 6 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, de règim electoral general.

A més, no poden ser candidats a les eleccions al Parlament de les Illes Balears:

a)      Els membres del Govern de l’Estat i les persones titulars de les secretaries d’Estat, subsecretaries, secretaries tècniques i direccions generals de l’Administració General de l’Estat.

b)      Les persones titulars de la Sindicatura de Greuges, de la Sindicatura de Comptes i de la Direcció de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears.

c)      Els parlamentaris de les assemblees legislatives d’altres comunitats autònomes.

d)      Els membres dels governs de les altres comunitats autònomes i els alts càrrecs d’aquestes.

e)      Els que exerceixin funcions o càrrecs conferits i remunerats per estats estrangers.

f)      Les persones titulars de l’òrgan superior unipersonal de la Corporació de Radiotelevisió Espanyola, els membres de l’òrgan superior col·legiat d’aquesta i els titulars directors de les seves societats, com també les persones titulars de l’òrgan superior unipersonal i els membres de l’òrgan superior col·legiat de les radiotelevisions de les altres comunitats autònomes.

-        Qui pot ser candidat en les eleccions als consells insulars?

Poden ser candidats en les eleccions als consells insulars de Mallorca, Menorca i Eivissa tots els ciutadans que, tot i posseir la condició d'electors a l'illa respectiva, no es trobin incursos en cap de les causes d'inelegibilitat general que preveu l'article 6 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, de règim electoral general.

A més, no poden ser candidats als consells insulars:

a)     Els ministres i els secretaris d'estat del Govern de la nació.

b)     El síndic o la síndica de greuges, els membres de la Sindicatura de Comptes i els membres del Consell Consultiu.

c)      El president o la presidenta del Consell Econòmic i Social i el president o la presidenta del Consell Audiovisual.

d)     Els parlamentaris de les assemblees legislatives d'altres comunitats autònomes.

e)      Els presidents, els membres del Consell de Govern i els alts càrrecs d'altres comunitats autònomes.

f)       Els qui exerceixin funcions o càrrecs conferits i remunerats per estats estrangers.

g)      El director o la directora general de l'Ens Públic Radiotelevisió de les Illes Balears i els directors de les societats que en depenguin, i també la resta de directors dels mitjans públics de comunicació de les Illes Balears.

h)     Els senadors elegits en representació de la Comunitat Autònoma.

Les eleccions al Consell Insular de Formentera es regeixen pel que disposa la legislació electoral general per a les eleccions municipals.

-        Qui pot ser candidat en les eleccions municipals?

Són elegibles els espanyols majors d'edat que, tot i posseir la qualitat d'elector, no es trobin incursos en cap de les causes d'inelegibilitat general que preveu l'article 6 la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, de règim electoral general. Les causes d'inelegibilitat específiques de les eleccions municipals, les regula l'article 177 de la Llei Orgànica 5/1985.

També poden ser candidats en les eleccions municipals totes les persones residents a Espanya que, sense haver adquirit la nacionalitat espanyola:

a)     Tenguin la condició de ciutadans de la Unió Europea o bé siguin nacionals de països que atorguin als ciutadans espanyols el dret de sufragi passiu en les seves eleccions municipals en els termes d'un tractat.

b)     Reuneixin els requisits per ser elegibles que exigeix la llei per als espanyols.

c)     Gaudeixin del dret de sufragi passiu en el seu estat d'origen.

-        Qui pot ser candidat en les eleccions generals?

En les eleccions generals són elegibles els espanyols majors d'edat que, tot i posseir la qualitat d'elector, no es trobin incursos en cap de les causes d'inelegibilitat que preveuen els articles 6 i 154 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, de règim electoral general.

-        Qui pot ser candidat en les eleccions al Parlament Europeu?

A més de qui pot ser candidat en unes eleccions amb caràcter general, en les eleccions al Parlament Europeu poden ser també candidates les persones residents a Espanya que, sense haver adquirit la nacionalitat espanyola, tenguin la condició de ciutadans de la Unió Europea.

Per tal que els ciutadans de la Unió Europea, no espanyols, residents a Espanya puguin ser candidats és necessari que:

a)     Compleixin els requisits que s'exigeix als espanyols per ser elegible.

b)     Gaudeixin del dret de sufragi passiu al seu país d'origen.

Les causes d'inelegibilitat concretes per ser candidat en les eleccions al Parlament Europeu, les regula l'article 210 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, de règim electoral general.