Campanya electoral - Generalitats

-        La campanya electoral

 S'entén per campanya electoral el conjunt d'activitats lícites que fan els candidats, els partits, les federacions, les coalicions o les agrupacions per captar sufragis.

-     Durada de la campanya electoral

La campanya electoral dura els quinze dies immediatament anteriors a la jornada de reflexió.

-        Jornada de reflexió

No es pot difondre propaganda electoral ni fer-se cap acte de campanya una vegada que hagi acabat legalment.

El dia immediatament anterior a la votació és la jornada de reflexió, durant la qual no es pot fer campanya electoral.

-        Prohibició de publicitat o propaganda electoral des de la convocatòria de les eleccions fins a l'inici legal de la campanya

Des de la convocatòria de les eleccions fins a l'inici legal de la campanya, queda prohibida la realització de publicitat o propaganda electoral mitjançant cartells, suports comercials o insercions en premsa, ràdio o altres mitjans digitals. Aquestes actuacions no es poden justificar per l'exercici de les funcions constitucionalment reconegudes als partits, les federacions i les coalicions i, en particular, en el dret a la llibertat d'expressió consagrat en l'article 20 de la Constitució espanyola.

En conseqüència, durant aquest període, les formacions polítiques i les candidatures no poden contractar, directament ni a través de tercer, espais, suports o llocs per difondre publicitat o propaganda electoral, tant si es fa en llocs públics (jardins, places, parcs, etc.), com en suports comercials de qualsevol tipus, siguin tanques, mobles urbans per a la presentació d'informació (mupis), objectes publicitaris il·luminats (opis), cabines, mitjans de transport o similars. Tampoc no està permès inserir anuncis en premsa o revistes, o en falques radiofòniques, o en formats publicitaris en Internet (baners), o en canals comercials de televisió, o en altres suports en mitjans digitals.

Tampoc no es considera permès en el període indicat el repartiment amb finalitats de propaganda de material divers com clauers, bolígrafs, encenedors, pins o altres objectes similars que incloguin el nom o la foto dels candidats o la denominació o sigles de la formació política, ni l'exhibició de fotos dels candidats o de cartells amb la denominació, les sigles o els símbols d'una formació política a l'exterior de domicilis privats.

En el supòsit que en el moment de la convocatòria electoral hi hagués propaganda electoral difosa anteriorment, s'haurà de retirar immediatament i en seran, en tot cas, responsables a efectes de l'Administració electoral el candidat o candidata o la formació política a què es refereixi la propaganda.

No obstant això, i sempre que no incloguin una petició expressa del vot, entre la convocatòria de les eleccions i l'inici de la campanya electoral, els candidats i els representants de les entitats polítiques que es presentin a les eleccions poden dur a terme, entre d'altres, les actuacions següents:

a)     La realització o participació en mítings i actes destinats a presentar les candidatures o el programa electoral. Per a això, les formacions polítiques i els candidats poden donar a conèixer aquests actes per qualsevol mitjà de difusió.

b)     La intervenció dels candidats i dels representants de les formacions polítiques que es presentin a les eleccions en entrevistes o debats en els mitjans de comunicació de titularitat pública o privada.

c)      La realització i distribució de fullets, cartes o pamflets, o el repartiment de suports electrònics (CD, DVD, memòries USB, etc.), en els quals es donin a conèixer els candidats o el programa electoral.

d)     La utilització de vehicles particulars amb fotos dels candidats o la denominació, les sigles o els símbols d'una formació política per donar a conèixer els candidats o informar sobre els actes públics de presentació d'aquests candidats o del programa electoral, sempre que no suposi cap contractació per fer-ho.

e)      L'exhibició de fotos dels candidats o de la denominació, les sigles o els símbols d'una formació política a la façana exterior dels llocs en els quals s'ubiquin les seus i els locals d'aquesta formació.

f)        La tramesa de correus electrònics o de missatges SMS, o la distribució de continguts per radiofreqüència (bluetooth) per donar a conèixer els candidats o el programa electoral, sempre que no impliqui la contractació d'un tercer per dur-ho a terme.

g)      La creació o la utilització de pàgines web o llocs web de recopilació de textos o articles (blocs) de les formacions polítiques o dels candidats, o la participació en xarxes socials (Facebook, Twitter, Tuenti, etc.), sempre que no suposi cap tipus de contractació comercial per fer-ho.

Les juntes electorals competents, en funció de l'acte realitzat i del procés electoral convocat, han de resoldre les denúncies, les reclamacions o els recursos que els representants generals de les formacions polítiques concurrents i els de les candidatures puguin plantejar. A tal efecte, poden requerir els afectats perquè de immediatament suspenguin qualsevol acte prohibit o retirin qualsevol instrument de publicitat o propaganda que incompleixi la legislació vigent.

-        Els actes públics de campanya electoral

La celebració d'actes públics de campanya electoral es regeix pel que disposa la legislació reguladora del dret de reunió. Tanmateix, les atribucions encomanades en aquesta matèria a l'autoritat governativa s'entenen assumides per les juntes electorals provincials.

En tot cas, es mantenen les atribucions de l'autoritat governativa respecte a l'ordre públic i, amb aquesta finalitat, les juntes han d'informar l'autoritat indicada de les reunions la convocatòria de les quals els hagi estat comunicada.

-        Locals oficials i llocs públics d'ús gratuït

Els ajuntaments han de reservar locals oficials i llocs públics d'ús gratuït per a l'organització d'actes de campanya electoral.

A aquests efectes, els ajuntaments, dins dels deu dies següents al de la convocatòria, comuniquen a la junta electoral de zona corresponent, que al seu torn ho posa en coneixement de la junta provincial, els locals oficials i llocs públics que es reserven per a la realització gratuïta d'actes de campanya electoral.

Aquesta relació ha de contenir l'especificació dels dies i les hores en què cada un sigui utilitzable i s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, dins dels quinze dies següents a la convocatòria. A partir de llavors, els representants de les candidatures poden sol·licitar davant les juntes de zona la utilització dels locals i els llocs esmentats.

El quart dia posterior a la proclamació de candidats, les juntes de zona atribueixen els locals i llocs disponibles, en funció de les sol·licituds, i quan algunes siguin coincidents, atenent al criteri d'igualtat d'oportunitats i, subsidiàriament, les preferències dels partits, les federacions o les coalicions amb nombre més gran de vots en les darreres eleccions equivalents en la mateixa circumscripció. Les juntes electorals de zona han de comunicar al representant de cada candidatura els locals i llocs assignats.

-        Cartells electorals i banderoles

Els ajuntaments tenen l'obligació de reservar llocs especials gratuïts per a la col·locació de cartells i, en el seu cas, pancartes i cartells penjats en pals o fanals pel sistema anomenat de banderoles. La propaganda a través de pancartes i banderoles només es pot col·locar als llocs reservats com a gratuïts pels ajuntaments.

A part dels llocs especials gratuïts reservats pels ajuntaments, els partits, les coalicions, les federacions i les candidatures només poden col·locar cartells i altres formes de propaganda electoral en els espais comercials autoritzats. La despesa en aquest tipus de publicitat no pot superar el 20 % del límit de despesa prevista en la legislació electoral segons el procés que es tracti.

-        Trameses postals

Per ordre ministerial es fixen les tarifes especials per a les trameses postals de propaganda electoral.

-        Publicitat en premsa periòdica i ràdio privada

Les candidatures tenen dret a fer publicitat en la premsa periòdica i les emissores de ràdio de titularitat privada sense que les despeses que facin en aquesta publicitat puguin superar el 20 % del límit previst en la legislació electoral, segons el procés electoral que es tracti.

Les tarifes per a aquesta publicitat electoral no poden ser superiors a les vigents per a la publicitat comercial i no es pot produir cap discriminació entre les candidatures quant a la inclusió, les tarifes i la ubicació d'aquests espais de publicitat, en els quals ha de constar expressament la seva condició.

-        Prohibició de publicitat electoral en emissores de televisió privada

No es poden contractar espais de publicitat electoral a les emissores de televisió privada.

-        Televisió i ràdio públiques: espais gratuïts

No es poden contractar espais de publicitat electoral en mitjans de comunicació de titularitat pública.

Ara bé, durant la campanya electoral els partits, les federacions, les coalicions i les agrupacions que es presentin a les eleccions tenen dret a espais gratuïts de propaganda a les emissores de televisió i de ràdio de titularitat pública.

La distribució d'espais gratuïts per a propaganda electoral es fa atenent al nombre de vots que va obtenir cada partit, federació o coalició en les anteriors eleccions equivalents.

La Junta Electoral Central, o la junta electoral provincial per delegació, és l'autoritat competent per distribuir els espais gratuïts de propaganda electoral. La distribució d'espais gratuïts s'ha de fer a proposta d'una comissió de ràdio i televisió, que actua sota la direcció de la Junta Electoral i que està integrada per un representant de cada partit, federació o coalició que es presenti a les eleccions convocades i tengui representació parlamentària al Congrés dels Diputats.

Per a la determinació del moment i l'ordre d'emissió dels espais de propaganda electoral, la Junta Electoral competent tindrà en compte la preferència dels partits, les federacions o les coalicions en funció del nombre de vots que varen obtenir en les anteriors eleccions equivalents.

-        Garantia del pluralisme polític i social en els mitjans de comunicació de titularitat pública durant el període electoral

Durant el període electoral, els òrgans de direcció i administració dels mitjans de comunicació de titularitat pública han de garantir el respecte al pluralisme polític i social, com també a la igualtat, la proporcionalitat i la neutralitat informativa en tota la seva programació.

S'entén per període electoral el comprès entre la data de publicació de la convocatòria de les eleccions en el butlletí oficial corresponent i el mateix dia de la votació.

Els òrgans de direcció dels mitjans de titularitat pública han de sotmetre a les juntes electorals competents els seus plans de cobertura informativa de la campanya electoral, en els quals s'han d'incloure els debats, les entrevistes i els programes específics de naturalesa electoral que pretenguin fer, com també els criteris sobre la informació específica relativa a la campanya electoral.

Les juntes electorals han de posar a disposició dels representants generals o de les candidatures acreditades davant d'aquestes juntes els plans de cobertura informativa de la campanya electoral que hagin tramès mitjans públics i els han de concedir un termini perquè puguin formular les reclamacions o els recursos que estimin oportuns. Les juntes electorals, amb l'audiència prèvia a l'òrgan de direcció del mitjà afectat, han de resoldre les reclamacions o els recursos presentats i notificar-ho al mitjà i als representants que hagin participat en el procediment.

Les modificacions en els plans de cobertura informativa que posteriorment puguin acordar els mitjans públics han de ser immediatament comunicades a les juntes electorals competents a efectes que aquestes juntes en donin trasllat als representants acreditats.

A més dels plans de cobertura informativa de la campanya electoral, les actuacions i els programes emesos durant el període electoral pels mitjans de comunicació de titularitat pública amb incidència electoral poden ser objecte d'impugnació davant la junta electoral competent.

El recurs s'ha de basar en la vulneració dels principis de pluralisme polític i social, d'igualtat, de proporcionalitat o de neutralitat informativa.

-        Garantia del pluralisme polític i social en els mitjans de comunicació de titularitat privada durant el període electoral

 Durant els períodes electorals, els òrgans de direcció de les emissores de ràdio i televisió de titularitat privada han de garantir el respecte als principis de pluralisme i igualtat.

En particular, les televisions privades, durant el període electoral, han de respectar també els principis de proporcionalitat i neutralitat informativa en els debats i entrevistes electorals, com també en la informació relativa a la campanya electoral que decideixin fer.

S'entén per període electoral el comprès entre la data de publicació de la convocatòria de les eleccions en el butlletí oficial corresponent i el mateix dia de la votació.

Correspon als òrgans de direcció de les televisions privades decidir lliurement sobre l'oportunitat d'organitzar o difondre entrevistes o debats electorals, però, si ho fan, han de tenir en compte particularment els resultats obtinguts per cada formació política en les últimes eleccions equivalents.

En els períodes electorals, les actuacions i els programes emesos per emissores de titularitat privada que tenguin incidència electoral es poden impugnar davant les juntes electorals competents, amb les particularitats següents:

a)     Els recursos contra les actuacions i els programes difosos per emissores de ràdio de titularitat privada només es poden basar en la vulneració dels principis de pluralisme i igualtat.

b)     Els recursos contra les actuacions i programes difosos per emissores de televisió privada només es poden basar en la vulneració dels principis de pluralisme i igualtat, llevat que tenguin per objecte entrevistes i debats electorals, o informació específica sobre la campanya electoral, supòsits en els quals també es poden fundar en la violació dels principis de neutralitat informativa i de proporcionalitat.

-        Termini de prohibició de sondeigs electorals

Durant els cinc dies anteriors al de la votació queda prohibida la publicació i difusió o reproducció de sondeigs electorals per qualsevol mitjà de comunicació. També durant la jornada electoral fins a les 20.00 hores.