MODELS DOCUMENTALS EN RELACIÓ A COALICIONS I CANDIDATURES

Els models estan previstos al Decret 10/2015, de 13 de març, pel qual es regulen els mitjans materials que s’han d’utilitzar en les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars de Mallorca, de Menorca i d’Eivissa.

La Junta Electoral de les Illes Balears disposa de models en format paper.

 

Models digitals

D’acord amb l’article 2 de l’Ordre de la consellera de Presidència d’1 d’abril de 2019  (BOIB núm. 42, de 2 d’abril de 2019) els impresos en format digital que no siguin de color blanc, hauran de presentar en la capçalera el color corresponent i ser impresos en color, a l’efecte de la presentació a l’administració electoral.

 

1. Eleccions al Parlament de les Illes Balears

  • Comunicació de constitució de la coalició electoral PDF    Editor de Text 
  • Presentació de candidates/candidats al Parlament de les Illes Balears PDF    Editor de Text   (veure nota aclaridora)
  • Presentació de candidates/candidats al Parlament de les Illes Balears per agrupació d’electores/electors (full de signatures)  PDF    Editor de Text  (veure nota aclaridora)

 Nota aclaridora.- En els models word Editor de Text la casella de "gènere" s'activa amb un doble clic

2. Eleccions als Consells Insulars de Mallorca, Menorca i Eivissa

  • Comunicació de constitució de la coalició electoral  PDF    Editor de Text
  • Presentació de candidates/candidats al Consell Insular  PDF    Editor de Text  (veure nota aclaridora)
  • Presentació de candidates/candidats al Consell Insular per agrupació d’electores/electors (full de signatures)  PDF    Editor de Text (veure nota aclaridora)

 Nota aclaridora.- En els models word Editor de Text la casella de "gènere" s'activa amb un doble clic

Altres models

En el web de la Junta Electoral de les Illes Balears es poden trobar altres models en relació a les eleccions autonòmiques.  enllaç 

                                                           

Eleccions de 28 de maig de  2023: Presentació dels documents

Comunicació de constitució de la coalició electoral  

  • Termini per a presentar la comunicació: dies  5 a 14 d’abril
  • Lloc de presentació: Junta Electoral de les Illes Balears (JEIB)

 

Presentació de candidates/candidats

  • Termini per a presentar la candidatura: dies 19 a 24 d’abril
  • Lloc de presentació: Junta Electoral de Zona

 

Per a més informació en relació a les Juntes electorals competents enllaç