Mètodes de votació - Vot del personal que està complint missions internacionals

El procediment de votació per al personal embarcat en vaixells de l'Armada o que, pertanyent a unitats militars terrestres o aèries, es trobi destacat fora del territori nacional i que participi o cooperi amb les forces dels països aliats i d'organitzacions internacionals, en missions d'assistència humanitària o manteniment de la pau internacional és el següent:

-        La comandància del vaixell o la prefectura d'unitat tramet la relació de personal que vulgui exercir el dret de sufragi al director o directora general de Personal del Ministeri de Defensa, que tramita les sol·licituds del certificat d'inscripció en el cens a les corresponents delegacions provincials de l'Oficina del Cens Electoral.

-         La Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral corresponent, una vegada comprovada la inscripció de la persona interessada, tramet la documentació electoral a la Direcció General de Personal del Ministeri de Defensa, perquè, pel procediment més urgent possible, la faci arribar als destinataris.

-        L'elector o electora exerceix el seu dret al vot una vegada rep la documentació. Els vots emesos es posen a càrrec de la comandància del vaixell o direcció de la unitat, que els custodia fins a la recollida per la persona encarregada del seu transport a territori nacional.

-      La Direcció General de Personal del Ministeri de Defensa fa arribar els vots rebuts a la Societat Estatal Correus i Telègrafs, SA, i Correus els tramet, amb caràcter urgent, a la mesa electoral corresponent.

Aquest procediment s'estableix en l'Ordre del Ministeri de Defensa 116/1999, de 30 d'abril, per la qual es regula l'exercici del dret al vot en els processos electorals del personal embarcat de les Forces Armades o en situacions excepcionals vinculades a la defensa nacional.