Mètodes de votació - Vot accessible per a persones amb discapacitat visual

Aquest procediment té caràcter voluntari, de manera que les persones que vulguin podran acudir directament a la mesa electoral i votar assistits per persones de la seva confiança.

Les persones amb discapacitat visual que coneguin el sistema de lectoescriptura braille i que tenguin reconegut un grau de minusvalidesa igual o superior al 33 % o siguin afiliades a l'ONCE podran votar a través d'aquest procediment.

El procediment consisteix en la utilització de sobres i paperetes normalitzats juntament amb una documentació específica en sistema braille, que es troba sota la custòdia del president o presidenta de la mesa electoral on li correspon exercir el dret a sufragi.

El dia de la votació, el president o presidenta de la mesa o, si escau, algun dels vocals, lliurarà la documentació que integra el procediment de vot accessible i indicarà l'espai del col·legi electoral habilitat per a la seva manipulació. Amb aquesta finalitat, podrà sol·licitar que els membres de la mesa l'acompanyin. Si això no és possible, podrà acompanyar-lo la persona representant de l'Administració o els membres de les forces i cossos de seguretat presents en el col·legi electoral.

ELECCIONS 2023 AL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS I ALS CONSELLS INSULARS

Les persones interessades hauran de sol·licitar a l'Administració, al telèfon gratuït 900110485, la intenció d’utilitzar aquest mètode de votació. El temini per sol·licitar el kit de vot accesible finalitza el dia 1 de maig.

En la comunicació, els electors han d'indicar: nom, llinatges, domicili, DNI i número de telèfon de contacte. A més, han de manifestar el coneixement del sistema de lecto-escriptura braille i que tenen reconegut un grau de minusvalidesa igual o superior al 33%, o que són afiliats a l'ONCE. L'Administració podrà requerir en qualsevol moment la verificació d'aquestes dades.

Aquest sistema de votació es regula en les normes següents:

-        Reial decret 1612/2007, de 7 de desembre, pel qual es regula el procediment de vot accessible que facilita a les persones amb discapacitat visual l'exercici del dret de sufragi

-        Ordre INT/3817/2007, de 21 de desembre, per la qual es desenvolupa el procediment de vot accessible que facilita a les persones amb discapacitat visual l'exercici del dret de sufragi, regulat en el Reial decret 1612/2007, de 7 de desembre