TAXA REGISTRE D'ENTITATS ESPORTIVES

 

Quadre import Taxa Registre d'Entitats Esportives

Sol·licitud d’inscripció de la constitució de les entitats esportives 51,36€
Sol·licitud d’inscripció de la modificació de estatuts de les entitats esportives 15,41€
Sol·licitud d’inscripció de nomenament, suspensió i cessament dels membres de la JD 15,41€
Sol·licitud de declaració de la condició d’utilitat pública dels clubs esportius 20,54€
Sol·licitud d’inscripció de l’adaptació dels estatuts a la normativa vigent 20,54€
Expedició de certificats 5,14€
Sol·licitud de llistats Primer full 3,08€
Segon full 1,54€/full
Fotocòpies (en blanc i negre) de mida DIN A4 0,092446€/full

 

La Llei de Pressuposts Generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2014 afegeix un nou capítol, el capítol II en el títol VII de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears. 

Aquest capítol es refereix a la creació de la Taxa per actuacions del Registre d'Entitats Esportives de les Illes Balears. 

Constitueixen el fet imposable d'aquesta taxa:

a) La inscripció de la constitució de les entitats esportives.

b) La inscripció de la modificació d'estatuts de les entitats esportives.

c) La inscripció del nomenament, la suspensió i el cessament dels membres de la junta directiva o de l'òrgan de representació.

d) La tramitació del procediment de declaració de la condició d'utilitat pública dels clubs esportius.

e) La inscripció de l'adaptació dels estatuts de les entitats esportives a la normativa vigent.

f) L'expedició de certificats.

g) La sol·licitud de llistats.

h) Les fotocòpies. 

Són subjectes passius d'aquesta taxa les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, que sol·licitin les actuacions a què es refereix el fet imposable.

Respecte a la quantia, la taxa s'exigeix d'acord amb les tarifes per 2016 que s'indiquen per a cada un dels conceptes següents:

a) Per la sol·licitud d'inscripció de la constitució de les entitats esportives: 50,00 €.

b) Per cada sol·licitud d'inscripció de la modificació d'estatuts de les entitats esportives: 15,00 €.

c) Per cada sol·licitud d'inscripció del nomenament, la suspensió i el cessament dels membres de la junta directiva o de l'òrgan de representació: 15,00 €.

d) Per la sol·licitud de declaració de la condició d'utilitat pública dels clubs esportius: 20,00 €.

e) Per la sol·licitud d'inscripció de l'adaptació dels estatuts de les entitats esportives a la normativa vigent: 20,00 €.

f) Per l'expedició de certificats: 5,00 €.

g) Per la sol·licitud de llistats:

- Primer full: 3,00 €.

- Fulls següents: 1,50 €/full.

h) Per les fotocòpies (en blanc i negre) de mida DIN A4: 0,09 €/full. 

La taxa es merita en el moment en què es presenta la sol·licitud que motiva el servei o l'actuació administrativa que constitueix el fet imposable, d'acord amb el que disposa l'article 10.1.b) de la Llei 2/1997, de 3 de juny, de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears. 

La taxa s'ha d'exigir en règim d'autoliquidació. La justificació de l'ingrés s'ha de presentar juntament amb la sol·licitud corresponent, amb excepció dels supòsits als quals es refereixen les lletres f), g) i h) de l'article 348 bis, en els quals la justificació de l'ingrés s'ha de fer en el moment de la recollida dels documents objecte de la sol·licitud."

L'abonament de la taxa es pot realitzar:

a) Telemàticament: accedint al portal de la Agència Tributaria de les Illes Balears i sel·leccionant com a organisme: Conselleria de Participació, Transparència i Cultura.

b) Presencialment: omplint el document "model 046" que podeu recollir al registre de qualsevol conselleria del Govern de les Illes Balears i seguint les instruccions que es troben al dors del document.