DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ D'UN CLUB ESPORTIU

Per poder inscriure la dissolució d’un club esportiu en el Registre d’Entitats Esportives de les Illes Balears s’ha d’haver dissolt i liquidat d’acord amb el procediment establert en els seus estatuts i els articles 84 a 91 del Decret 147/1997, de 21 de novembre, pel qual es regulen la constitució i el funcionament dels clubs esportius en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOCAIB núm. 151, de 6 de desembre).

La documentació resultant de la dissolució que s’ha de trametre per inscriure-la és la següent:

  • Acta de la reunió de l’assemblea general extraordinària, estesa pel secretari del club i amb el vistiplau del president, en la qual s’aprova l’acord de dissolució adoptat segons la majoria establerta en els Estatuts.
  • Escriptura pública en la qual els liquidadors manifestaran que s’ha procedit al pagament dels creditors i al balanç final de la liquidació.

Aquesta documentació s’ha de trametre, juntament amb una sol·licitud al Registre d’Entitats Esportives de les Illes Balears (Direcció General d’Esports i Joventut de la Conselleria de Transparència, Cultura i Esports) (Palma Arena. Carrer de l’Uruguai, s/n, 07010. Palma. Tel. 971 17 89 99).

Un cop inscrita la dissolució del club, es donarà de baixa del Registre d’Entitats Esportives de les Illes Balears.