Torna

Registre d'Entitats Esportives de les Illes Balears

SOL·LICITUD DE RESERVA TEMPORAL DE DENOMINACIÓ

Les entitats esportives, abans de constituir-se i d'iniciar la tramitació d'inscripció d'un club esportiu, han de sol·licitar la reserva temporal de la denominació del club esportiu, mitjançant una sol·licitud de denominació, que s'ha de dirigir a la Direcció General d'Esports i Joventut.

Una vegada verificat el compliment dels requisits establerts al Capítol II del Decret 33/2014, d'1 d'agost, pel qual es regula el Registre d'Entitats Esportives de les Illes Balears, el director general d'Esports, mitjançant resolució, autoritzarà la denominació sol·licitada.

La denominació autoritzada queda reservada durant un termini de tres mesos, a partir de la data de la notificació de la resolució. Si transcorregut aquest termini, no s'ha sol·licitat la inscripció de l'entitat esportiva o la modificació estatutària, la denominació reservada caduca, i es cancel·la d'ofici.

 

Tràmit telemàtic

Per realitzar el tràmit telemàticament clicau aquí.