MODIFICACIÓ D'ESTATUTS

La modificació dels estatuts d’un club esportiu pot obeir a diferents motius com per exemple: un canvi del domicili social, el canvi de la denominació del club, la modificació del procediment electoral, la creació o la baixa d’una secció esportiva, etc. i requereix l’aportació de la documentació següent:

  • Acta de la reunió de l’assemblea general extraordinària, estesa pel secretari del club i amb el vistiplau del president, en la qual es reculli l'acord adoptat, que ha de contenir tant la redacció originària de l’article o articles a modificar com la redacció final que s’hagi acordat. L’acta també ha de contenir la data d'aprovació i el resultat de la votació.

Aquest document es pot substituir per un certificat, estès per la persona o càrrec amb facultat per fer-ho, en el qual es faci constar que l’assemblea general extraordinària ha estat convocada d’acord amb el que estableixen els estatuts, com també la data de la reunió, article modificat i resultat de la votació.


L'acta de la reunió o el certificat s’ha de dirigir, juntament amb una sol·licitud d’inscripció i el pagament de la taxa, al Registre d’Entitats Esportives de les Illes Balears (Direcció General d’Esports i Joventut de la Conselleria de Transparència, Cultura i Esports) (Palma Arena. Carrer de l’Uruguai, s/n, 07010. Palma. Tel. 971 17 89 99).