Torna

Registre d'Entitats Esportives de les Illes Balears

INSCRIPCIÓ D'UN CLUB ESPORTIU DE RÈGIM GENERAL

Una vegada autoritzada la denominació, per inscriure el club esportiu de règim general  s’ha de presentar una sol·licitud d’inscripció dins el termini de 3 mesos des de la notificació de l'esmentada autorització, juntament amb els documents següents:

 

  • Acta de constitució, en document públic o privat, subscrita per un mínim de cinc persones físiques o jurídiques que tenguin capacitat d’obrar, en la qual es manifesti que el club té com a objectius bàsics el foment, el desenvolupament i la pràctica de l’activitat física i de l’esport sense ànim de lucre.

 Model Acta de constitució d'un club esportiu de règim general en document privat

En cas de document públic, no és necessari que en el document notarial s’incloguin els estatuts del club esportiu, ja que aquests es presenten com a document apart, que la Direcció General d’Esports ha d’aprovar, un cop comprovat que s’adeqüen a la normativa esportiva aplicable.

  • Fotocòpia del DNI de totes les persones fundadores o promotores o de la targeta d'identificació fiscal, en el supòsit que les persones fundadores o promotores siguin persones jurídiques.
  • Declaració dels membres de la junta directiva de no incórrer en la incompatibilitat prevista a l’article 25.3 del Decret 147/1997, de 21 de novembre, pel qual es regulen la constitució i el funcionament dels clubs esportius en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
  • Estatuts del club esportiu, que han de contenir, com a mínim, els extrems prevists a l’article 5 del Decret 147/1997. Els estatuts han d’anar signats en tots els fulls pels membres de la junta directiva. Per major informació sobre els estatuts, consultau el full informatiu.

Tota aquesta documentació s’ha de dirigir al Registre d’Entitats Esportives de les Illes Balears (Direcció General d’Esports i Joventut de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports) (Palma Arena. Carrer de l’Uruguai, s/n, 07010. Palma. Tel. 971 17 89 99).