Torna

Registre d'Entitats Esportives de les Illes Balears

INSCRIPCIÓ D'UNA SECCIÓ ESPORTIVA D'UNA ENTITAT NO ESPORTIVA

 

La inscripció d'una secció esportiva d'una entitat no esportiva requereix la presentació d'una sol·licitud, juntament amb els documents següents:

 

  • Certificat de l’acord específic de l’òrgan competent de l’entitat no esportiva per la qual es crea la secció esportiva.

 Model de certificat de creació d’una secció esportiva d’una entitat no esportiva

 

  • Document expedit pel Registre corresponent que acrediti que entre els objectius de l’entitat no esportiva s’inclouen el foment i la pràctica de l’activitat esportiva sense finalitat de lucre .
  • Fotocòpia de la targeta d'identificació fiscal de l’entitat no esportiva.
    • Fotocòpia del DNI o del document acreditatiu de la identitat de la persona o persones responsables de la secció esportiva.
    • Declaració de la persona o persones responsables de la secció esportiva de no ocupar càrrecs directius en altres clubs esportius o seccions esportives d’entitats no esportives de la mateixa modalitat esportiva.

    Tota aquesta documentació s’ha de dirigir al Registre d’Entitats Esportives de les Illes Balears (Direcció General d’Esports i Joventut de la Conselleria de Transparència, Cultura i Esports) (Palma Arena. Carrer de l’Uruguai, s/n, 07010. Palma. Tel. 971 17 89 99).