Torna

Registre d'Entitats Esportives de les Illes Balears


ENTITATS ESPORTIVES INSCRIPTIBLES

Quines són les entitats esportives inscriptibles en l’actualitat

Actualment i fins que no es determini reglamentàriament el règim jurídic de les altres entitats esportives previstes a l’article 2 del Decret 33/2014, d’1 d’agost, pel qual es regula el Registre d’Entitats Esportives de les Illes Balears, es poden inscriure:

  • Els clubs esportius de règim general
  • Federacions Esportives
  • Seccions Esportives d’Entitats no esportives

Definició de les Entitats Esportives inscriptibles

Club esportiu de règim general

Segons l’article 44.1 de la Llei 14/2006, el club esportiu és aquella associació privada amb personalitat jurídica pròpia i capacitat d’obrar que, sense ànim de lucre, té com a objectius bàsics el foment, el desenvolupament i la pràctica continuada de l’activitat física i de l’esport.

Estan integrats per persones físiques i, excepcionalment,d’acord amb el que estableix l’article 45 de la Llei, poden formar-ne part persones jurídiques.

Federacions Esportives

Segons l’article 52.1 de la Llei 14/2006 les federacions esportives de les Illes Balears són entitats privades,sense afany de lucre, d’interès públic i social, dedicades a la promoció, la gestió, la regulació i l’ordenació tècnica de les corresponents modalitats esportives, i a la coordinació de la pràctica dels esports específics reconeguts dins l’àmbit de les Illes Balears, constituïdes bàsicament per clubs esportius, agrupacions esportives i altres entitats privades que entre les seves finalitats incloguin el foment i la pràctica de l’activitat física i esportiva, i constituïdes també, si s’escau, per esportistes, tècnics i tècniques, jutges i jutgesses, àrbitres o altres representats de persones físiques.

Seccions Esportives d’Entitats no esportives

Segons l’article 47 de la Llei 4/2006 les entitats no esportives legalment constituïdes i inscrites que inclouen entre les seves activitats el foment i la pràctica de l’activitat física i de l’esport, poden gaudir dels drets i dels beneficis esportius que disposin les normes reglamentàries aplicables, mitjançant l’anotació al Registre d’Entitats Esportives de les Illes Balears de la secció esportiva corresponent en la forma que reglamentàriament es desplegui.

 

ENTITATS ESPORTIVES ANOTABLES

Quines són les entitats esportives anotables en el Registre d’Entitats Esportives de les Illes Balears:

Segons el paràgraf segon de l’article 3 del Decret 33/2014 també poden ser objecte d’anotació en el Registre les entitats i els actes relatius a aquestes, la constitució i la inscripció de les quals es tramiti per un altre registre o òrgan. Amb caràcter enunciatiu estableix que poden ser objecte d’anotació les següents:


a. Les societats anònimes esportives.
b. Les fundacions que tenguin entre els seus objectius la promoció i la difusió de l’esport.
c. Les delegacions territorials de les federacions esportives espanyoles.