Què és el Registre d’Entitats Esportives de les Illes Balears

Segons l’article 78.1 de la Llei 14/2006, de 17 d’octubre, de l’esport de les Illes Balears, és una oficina pública de l’administració esportiva de la comunitat autònoma, que té per objecte la inscripció de les entitats esportives i de les seccions esportives d’entitats no esportives que tinguin la seu social a la comunitat autònoma de les Illes Balears.


També podran ser objecte d’inscripció altres entitats, en els termes que reglamentàriament es determinin.